SFS 1994:1796 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

SFS 1994_1796 Lag om ändring i lagen (1980_424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6454

1

Prop. 1994/95:28, bet. 1994/95:TU5, rskr. 1994/95:121.

SFS 1994:1796
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg skall ha följande lydelse.

8 kap.

3 § Vattenföroreningsavgiften skall bestämmas med hänsyn till utsläp-
pets omfattning samt fartygets storlek (bruttodräktighet) enligt följande
tabell.

Med bruttodräktighet avses det bruttodräktighetstal som anges i det för

fartyget gällande mätbrevet. Med basbelopp avses det basbelopp enligt
lagen (1962: 381) om allmän försäkring som gällde när utsläppet inträffa-
de.

501001

och mer

34 51 68 99

samt 0,02 samt 0,03 samt 0,04 samt 0,06

per påbörjat antal 1 000 liter utöver 501000 liter

101001 -

501000

18 27 36 51

samt 0,04 samt 0,06 samt 0,08 samt 0,12

per påbörjat antal 1 000 liter utöver 101 000 liter

26001-

101000

6 9 12 15

samt 0,16 samt 0,24 samt 0,32 samt 0,48

per påbörjat antal 1 000 liter utöver 26000 liter

1000-

26000

1 1,5 2 2,5

samt 0,2 samt 0,3 samt 0,4 samt 0,5

per påbörjat antal 1000 liter utöver 1000 liter

mindre än

1000

1

1,5

2

2,5

upp till

och med

3000

3001-

15000

15001-

50000

50001

och

större

Utsläppt

oljemängd

i liter

Avgift i basbelopp för fartyg med

bruttodräktighet

background image

6455

SFS 1994:1796

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. I fråga om utsläpp som

inträffat före ikraftträdandet gäller 8 kap. 3 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.