SFS 1995:52 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 1995:52 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
SFS 1995_52 Lag om ändring i lagen (1980_424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

46

SFS 1995:52

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg2 skall ha följande lydelse.

9 kap.

2 § Beslut som har meddelats av Sjöfartsverket i frågor som avses i 7
kap. 4 § första stycket, 5 eller 6 § får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

background image

SFS 1995:52

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i andra frågor som avses i 1-7 kap. får överklagas

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en annan myn-

dighet som inte är central förvaltningsmyndighet och inte heller kom-
munal myndighet, eller

2. hos regeringen, om beslutet har meddelats av Sjöfartsverket eller av

en annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före

ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

47

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.