SFS 1995:1085 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 1995:1085 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
SFS 1995_1085 Lag om ändring i lagen (1980_424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1085

Utkom från trycket
den 26 september 1995

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg;

utfärdad den 7 september 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg2 att 7 kap. 6 § och 10 kap. 8 §
skall ha följande lydelse.

7 kap.

6 § Har beträffande ett visst fartyg inte fullgjorts vad som föreskrivs
om försäkringsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet i 10 kap.

sjölagen (1994:1009), får Sjöfartsverket och annan mymdighet. som

regeringen utser meddela

1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller

från en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,

2. i fråga om ett svenskt fartyg förbud mot fartygets vidare resa.

10 kap.

8 §3 Mål om ansvar för brott som avses i denna lag eller om ersättning
för åtgärder som verkställts enligt 7 kap. 9 § handläggs av tingsrätt
som är behörig domstol enligt rättegångsbalken eller enligt 21 kap. 1,
2 och 8 §§ sjölagen (1994:1009).

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. När lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss

tillämpas, skall 7 kap. 6 § gälla i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus

(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

3

Senaste lydelse 1994:1022.

1988

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.