SFS 1996:527 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 1996:527 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
SFS 1996_527 Lag om ändring i lagen (1980_424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1996:527 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 14 juni 1996 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot <br/>vattenf�rorening fr�n fartyg; </b></p> <p style="position:absolute;top:115px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 30 maj 1996. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1980:424) om �t-</p> <p style="position:absolute;top:162px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">g�rder mot vattenf�rorening fr�n fartyg2 </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken till lagen, 1 kap. 1 och 2 ��, 4 kap. 1 och 3 ��, 6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110">2 �, 7 kap. 1-3 och 5 ��, samt rubriken till 7 kap. lagen skall ha f�ljande <br/>lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 kap. 9 �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lag (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg </b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> I denna lag finns best�mmelser om f�rbud mot f�rorening fr�n fartyg, </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft110">mottagning av skadliga �mnen fr�n fartyg, fartygs konstruktion samt tillsyn <br/>och andra �tg�rder f�r att f�rebygga eller begr�nsa f�rorening fr�n fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> I lagen anv�nds beteckningar som har f�ljande betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">Beteckning </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">�stersj�omr�det </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">Fartyg </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft12">Skadligt �mne </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft12">Betydelse </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft110">Allt vattenomr�de i den egentliga <br/>�stersj�n med Bottniska viken, Fin-<br/>ska viken och inloppet till �stersj�n <br/>upp till latitudparallellen genom Ska-<br/>gen i Skagerack vid 57� 44,8 nord </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft110">Fartyg, sv�vare, fasta eller flytande <br/>plattformar samt andra flytande an-<br/>ordningar som anv�nds till sj�ss </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft110">Olja och andra �mnen som, om de <br/>kommer ut i havet, i n�got annat <br/>vattenomr�de eller i luften, kan inne-<br/>b�ra risker f�r m�nniskors h�lsa, vara <br/>skadliga f�r den marina faunan eller <br/>floran, skada sk�nhets- eller rekrea-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft110">tionsv�rden eller st�ra annat r�ttm�tigt <br/>utnyttjande av havet eller andra <br/>vattenomr�den </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1983:463. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft12">798 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">Utsl�pp Varje utsl�pp i havet, i andra vatten-</p> <p style="position:absolute;top:58px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft27">omr�den eller i luften, s�som utstr�m-<br/>ning, kvittblivning, spill, l�ckage, ut-<br/>pumpning, utspridning eller utt�m-<br/>ning. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>1 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft27">f�reskrifter om fartygs konstruktion, utrustning och drift f�r att f�rebygga <br/>eller begr�nsa f�rorening samt om certifikat som visar att s�dana <br/>f�reskrifter �r uppfyllda. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>3 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar <br/>f�reskrifter om hur skadliga �mnen som transporteras till sj�ss i f�rpackad <br/>form eller i fraktcontainrar eller p� liknande s�tt skall hanteras f�r att <br/>f�rorening skall f�rebyggas eller begr�nsas. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>2 �</b> Fartyg skall underg� inspektion n�r en tillsynsmyndighet som avses <br/>i 5 � anser att det beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Inspektion av ett utl�ndskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorial-</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft27">hav f�r vidtas endast om det f�religger klara sk�l att anta att ett f�rbjudet <br/>utsl�pp skett fr�n fartyget i territorialhavet. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Om utsl�pp har skett fr�n ett fartyg i Sveriges ekonomiska zon, g�ller i </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om r�tt att f�reta inspektion vad som f�reskrivs i 2 a �. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid inspektion skall kontrolleras att fartyget och dess utrustning �r i det </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft27">skick och att driftf�rh�llandena �r s�dana som beh�vs f�r att f�rebygga <br/>f�rorening. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap. S�rskilda �tg�rder mot f�rorening </b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>1 �4</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen utser f�r f�reskriva <br/>s�dana begr�nsningar av eller f�rbud mot trafik i farvatten inom Sveriges <br/>sj�territorium och ekonomiska zon som beh�vs f�r att f�rebygga </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rorening. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>2 �5</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar <br/>s�dana f�reskrifter om l�ktring av skadliga �mnen inom Sveriges sj�-<br/>territorium och ekonomiska zon som beh�vs f�r att f�rebygga f�rorening. <br/>F�reskrifterna f�r avse f�rbud mot l�ktring inom vissa omr�den. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>3 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar <br/>f�reskrifter om skyldighet </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">1. att rapportera utsl�pp av skadliga �mnen och h�ndelser som inneb�r </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">risk f�r f�rorening, </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24"> Senaste lydelse 1992:1143. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24"> Senaste lydelse 1992:1143. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft24"> Senaste lydelse 1992:1143. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft20">799 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>SFS 1996:527 </b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1996:527 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft31">2. att l�mna s�dana uppgifter om fartyg och fartygs last som beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft31">att f�rebygga eller bek�mpa utsl�pp av skadliga �mnen. </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 �</b> Sl�pps olja eller n�got annat skadligt �mne ut fr�n ett fartyg i strid <br/>mot g�llande best�mmelser eller kan det sk�ligen befaras att s� kommer att <br/>ske och finns det grundad anledning att anta att svenskt territorium, svenskt <br/>luftrum eller svenska intressen i �vrigt kan skadas h�rigenom i avsev�rd <br/>m�n, f�r Sj�fartsverket och annan myndighet som regeringen utser meddela <br/>de f�rbud och f�rel�gganden, som �r n�dv�ndiga f�r att f�rebygga eller <br/>begr�nsa f�rorening, s�som </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft31">1. f�rbud mot fartygets avg�ng eller vidare resa, </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft31">2. f�rbud att p�b�rja eller forts�tta lastning, lossning, l�ktring eller </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft31">bunkring, </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft34">3. f�rbud att anv�nda viss utrustning, <br/>4. f�rel�ggande att fartyget skall f�lja en viss f�rdv�g, <br/>5. f�rel�ggande att fartyget skall anl�pa eller avg� fr�n en viss hamn el-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft31">ler annan uppeh�llsplats, </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft34">6. f�rel�ggande i fr�ga om fartygets framf�rande eller drift, <br/>7. f�rel�ggande att l�ktra olja eller annat skadligt �mne. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b> Om brott enligt denna lag som har beg�tts utanf�r svenskt inre vatten <br/>p� ett fartyg som �r registrerat i en fr�mmande stat finns s�rskilda <br/>best�mmelser i lagen (1996:517) om begr�nsning av till�mpningen av </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft31">svensk lag vad g�ller vissa brott beg�ngna p� utl�ndska fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft31">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft34">Olof Hedberg <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft31">800 </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:527
Utkom fr�n trycket
den 14 juni 1996

Lag
om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot
vattenf�rorening fr�n fartyg;

utf�rdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1980:424) om �t-

g�rder mot vattenf�rorening fr�n fartyg2

dels att rubriken till lagen, 1 kap. 1 och 2 ��, 4 kap. 1 och 3 ��, 6 kap.

2 �, 7 kap. 1-3 och 5 ��, samt rubriken till 7 kap. lagen skall ha f�ljande
lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 kap. 9 �, av f�ljande

lydelse.

Lag (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg

1 kap.

1 � I denna lag finns best�mmelser om f�rbud mot f�rorening fr�n fartyg,

mottagning av skadliga �mnen fr�n fartyg, fartygs konstruktion samt tillsyn
och andra �tg�rder f�r att f�rebygga eller begr�nsa f�rorening fr�n fartyg.

2 � I lagen anv�nds beteckningar som har f�ljande betydelse.

Beteckning

�stersj�omr�det

Fartyg

Skadligt �mne

Betydelse

Allt vattenomr�de i den egentliga
�stersj�n med Bottniska viken, Fin-
ska viken och inloppet till �stersj�n
upp till latitudparallellen genom Ska-
gen i Skagerack vid 57� 44,8 nord

Fartyg, sv�vare, fasta eller flytande
plattformar samt andra flytande an-
ordningar som anv�nds till sj�ss

Olja och andra �mnen som, om de
kommer ut i havet, i n�got annat
vattenomr�de eller i luften, kan inne-
b�ra risker f�r m�nniskors h�lsa, vara
skadliga f�r den marina faunan eller
floran, skada sk�nhets- eller rekrea-

tionsv�rden eller st�ra annat r�ttm�tigt
utnyttjande av havet eller andra
vattenomr�den

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

798

background image

Utsl�pp Varje utsl�pp i havet, i andra vatten-

omr�den eller i luften, s�som utstr�m-
ning, kvittblivning, spill, l�ckage, ut-
pumpning, utspridning eller utt�m-
ning.

4 kap.

1 � Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar

f�reskrifter om fartygs konstruktion, utrustning och drift f�r att f�rebygga
eller begr�nsa f�rorening samt om certifikat som visar att s�dana
f�reskrifter �r uppfyllda.

3 � Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar
f�reskrifter om hur skadliga �mnen som transporteras till sj�ss i f�rpackad
form eller i fraktcontainrar eller p� liknande s�tt skall hanteras f�r att
f�rorening skall f�rebyggas eller begr�nsas.

6 kap.

2 � Fartyg skall underg� inspektion n�r en tillsynsmyndighet som avses
i 5 � anser att det beh�vs.

Inspektion av ett utl�ndskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorial-

hav f�r vidtas endast om det f�religger klara sk�l att anta att ett f�rbjudet
utsl�pp skett fr�n fartyget i territorialhavet.

Om utsl�pp har skett fr�n ett fartyg i Sveriges ekonomiska zon, g�ller i

fr�ga om r�tt att f�reta inspektion vad som f�reskrivs i 2 a �.

Vid inspektion skall kontrolleras att fartyget och dess utrustning �r i det

skick och att driftf�rh�llandena �r s�dana som beh�vs f�r att f�rebygga
f�rorening.

7 kap. S�rskilda �tg�rder mot f�rorening

1 �4 Regeringen eller den myndighet som regeringen utser f�r f�reskriva
s�dana begr�nsningar av eller f�rbud mot trafik i farvatten inom Sveriges
sj�territorium och ekonomiska zon som beh�vs f�r att f�rebygga

f�rorening.

2 �5 Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar
s�dana f�reskrifter om l�ktring av skadliga �mnen inom Sveriges sj�-
territorium och ekonomiska zon som beh�vs f�r att f�rebygga f�rorening.
F�reskrifterna f�r avse f�rbud mot l�ktring inom vissa omr�den.

3 � Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar
f�reskrifter om skyldighet

1. att rapportera utsl�pp av skadliga �mnen och h�ndelser som inneb�r

risk f�r f�rorening,

3

Senaste lydelse 1992:1143.

4

Senaste lydelse 1992:1143.

5

Senaste lydelse 1992:1143.

799

SFS 1996:527

3

background image

SFS 1996:527

2. att l�mna s�dana uppgifter om fartyg och fartygs last som beh�vs f�r

att f�rebygga eller bek�mpa utsl�pp av skadliga �mnen.

5 � Sl�pps olja eller n�got annat skadligt �mne ut fr�n ett fartyg i strid
mot g�llande best�mmelser eller kan det sk�ligen befaras att s� kommer att
ske och finns det grundad anledning att anta att svenskt territorium, svenskt
luftrum eller svenska intressen i �vrigt kan skadas h�rigenom i avsev�rd
m�n, f�r Sj�fartsverket och annan myndighet som regeringen utser meddela
de f�rbud och f�rel�gganden, som �r n�dv�ndiga f�r att f�rebygga eller
begr�nsa f�rorening, s�som

1. f�rbud mot fartygets avg�ng eller vidare resa,

2. f�rbud att p�b�rja eller forts�tta lastning, lossning, l�ktring eller

bunkring,

3. f�rbud att anv�nda viss utrustning,
4. f�rel�ggande att fartyget skall f�lja en viss f�rdv�g,
5. f�rel�ggande att fartyget skall anl�pa eller avg� fr�n en viss hamn el-

ler annan uppeh�llsplats,

6. f�rel�ggande i fr�ga om fartygets framf�rande eller drift,
7. f�rel�ggande att l�ktra olja eller annat skadligt �mne.

10 kap.

9 � Om brott enligt denna lag som har beg�tts utanf�r svenskt inre vatten
p� ett fartyg som �r registrerat i en fr�mmande stat finns s�rskilda
best�mmelser i lagen (1996:517) om begr�nsning av till�mpningen av

svensk lag vad g�ller vissa brott beg�ngna p� utl�ndska fartyg.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Olof Hedberg
(Kommunikationsdepartementet)

800

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.