SFS 1996:527 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 1996:527 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
SFS 1996_527 Lag om ändring i lagen (1980_424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:527
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åt-

gärder mot vattenförorening från fartyg2

dels att rubriken till lagen, 1 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1 och 3 §§, 6 kap.

2 §, 7 kap. 1-3 och 5 §§, samt rubriken till 7 kap. lagen skall ha följande
lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 9 §, av följande

lydelse.

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

1 kap.

1 § I denna lag finns bestämmelser om förbud mot förorening från fartyg,

mottagning av skadliga ämnen från fartyg, fartygs konstruktion samt tillsyn
och andra åtgärder för att förebygga eller begränsa förorening från fartyg.

2 § I lagen används beteckningar som har följande betydelse.

Beteckning

�stersjöområdet

Fartyg

Skadligt ämne

Betydelse

Allt vattenområde i den egentliga
�stersjön med Bottniska viken, Fin-
ska viken och inloppet till �stersjön
upp till latitudparallellen genom Ska-
gen i Skagerack vid 57° 44,8 nord

Fartyg, svävare, fasta eller flytande
plattformar samt andra flytande an-
ordningar som används till sjöss

Olja och andra ämnen som, om de
kommer ut i havet, i något annat
vattenområde eller i luften, kan inne-
bära risker för människors hälsa, vara
skadliga för den marina faunan eller
floran, skada skönhets- eller rekrea-

tionsvärden eller störa annat rättmätigt
utnyttjande av havet eller andra
vattenområden

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

798

background image

Utsläpp Varje utsläpp i havet, i andra vatten-

områden eller i luften, såsom utström-
ning, kvittblivning, spill, läckage, ut-
pumpning, utspridning eller uttöm-
ning.

4 kap.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar

föreskrifter om fartygs konstruktion, utrustning och drift för att förebygga
eller begränsa förorening samt om certifikat som visar att sådana
föreskrifter är uppfyllda.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar
föreskrifter om hur skadliga ämnen som transporteras till sjöss i förpackad
form eller i fraktcontainrar eller på liknande sätt skall hanteras för att
förorening skall förebyggas eller begränsas.

6 kap.

2 § Fartyg skall undergå inspektion när en tillsynsmyndighet som avses
i 5 § anser att det behövs.

Inspektion av ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorial-

hav får vidtas endast om det föreligger klara skäl att anta att ett förbjudet
utsläpp skett från fartyget i territorialhavet.

Om utsläpp har skett från ett fartyg i Sveriges ekonomiska zon, gäller i

fråga om rätt att företa inspektion vad som föreskrivs i 2 a §.

Vid inspektion skall kontrolleras att fartyget och dess utrustning är i det

skick och att driftförhållandena är sådana som behövs för att förebygga
förorening.

7 kap. Särskilda åtgärder mot förorening

1 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva
sådana begränsningar av eller förbud mot trafik i farvatten inom Sveriges
sjöterritorium och ekonomiska zon som behövs för att förebygga

förorening.

2 §5 Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar
sådana föreskrifter om läktring av skadliga ämnen inom Sveriges sjö-
territorium och ekonomiska zon som behövs för att förebygga förorening.
Föreskrifterna får avse förbud mot läktring inom vissa områden.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar
föreskrifter om skyldighet

1. att rapportera utsläpp av skadliga ämnen och händelser som innebär

risk för förorening,

3

Senaste lydelse 1992:1143.

4

Senaste lydelse 1992:1143.

5

Senaste lydelse 1992:1143.

799

SFS 1996:527

3

background image

SFS 1996:527

2. att lämna sådana uppgifter om fartyg och fartygs last som behövs för

att förebygga eller bekämpa utsläpp av skadliga ämnen.

5 § Släpps olja eller något annat skadligt ämne ut från ett fartyg i strid
mot gällande bestämmelser eller kan det skäligen befaras att så kommer att
ske och finns det grundad anledning att anta att svenskt territorium, svenskt
luftrum eller svenska intressen i övrigt kan skadas härigenom i avsevärd
mån, får Sjöfartsverket och annan myndighet som regeringen utser meddela
de förbud och förelägganden, som är nödvändiga för att förebygga eller
begränsa förorening, såsom

1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,

2. förbud att påbörja eller fortsätta lastning, lossning, läktring eller

bunkring,

3. förbud att använda viss utrustning,
4. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
5. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn el-

ler annan uppehållsplats,

6. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift,
7. föreläggande att läktra olja eller annat skadligt ämne.

10 kap.

9 § Om brott enligt denna lag som har begåtts utanför svenskt inre vatten
på ett fartyg som är registrerat i en främmande stat finns särskilda
bestämmelser i lagen (1996:517) om begränsning av tillämpningen av

svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Olof Hedberg
(Kommunikationsdepartementet)

800

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.