SFS 1996:995 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 1996:995 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 1996_995 Lag om ändring i lagen (1980_424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1570

SFS 1996:995

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

Utkom från trycket
den 5 november 1996

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 6 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

6 §3 Har en sådan organisation som anges i 1 kap. 6 § fartygs-
säkerhetslagen (1988:49) företagit undersökning av fartyg och utrustning
eller utfärdat certifikat efter en sådan undersökning, har undersökningen
eller certifikatet samma giltighet som en undersökning verkställd av eller
ett certifikat utfärdat av en svensk myndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

1

Prop. 1995/96:219, bet. 1996/97:TU2, rskr. 1996/97:8. Jfr rådets direktiv 94/57/EG av

den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som ut-
för inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksam-
het i förbindelse därmed (EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 20, Celex 394L0057).
2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

'Senaste lydelse 1988:54.

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.