SFS 2009:426 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2009:426 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
090426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 10 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

6 kap.

10 §

2

Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag får inte

obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin tjänst har fått veta om
enskildas affärs- eller driftförhållanden eller förhållanden av betydelse för
rikets säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1980:1032.

SFS 2009:426

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.