SFS 2003:366 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2003:366 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
030366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1980:424) om åt-

gärder mot förorening från fartyg

3

dels

att 1 kap. 1 §, 6 kap. 3 och 6 §§, 7 kap. 6 a, 7 a, 8 och 10 §§ samt

10 kap. 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 12 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

4

I denna lag finns bestämmelser om förbud mot förorening från fartyg,

mottagning av skadliga ämnen från fartyg, fartygs konstruktion, tillsyn och
andra åtgärder för att förebygga eller begränsa förorening från fartyg samt
om förundersökning vid brott mot bestämmelser i denna lag eller mot före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation, vilka även

avser att skydda miljön, finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

6 kap.

3 §

5

Vid en inspektion skall det kontrolleras att fartyget och dess utrust-

ning är i det skick och att driftförhållandena är sådana som behövs för att fö-
rebygga förorening. Vid en inspektion får det även kontrolleras om det har
skett en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen. Inspektionen får vidare gälla kon-

1

Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191.

2

Jfr rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella

normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsför-
hållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i med-
lemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (EGT L 157, 7.7.1995, s. 1, Celex
31995L0021), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/
EG (EGT L 324, 29.11.2002 s. 53, Celex 32002L0084) och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat infö-
rande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med
enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 978/94 (EGT L 64,
7.3.2002, s. 1, Celex 32002R0417).

3

Lagen omtryckt 1983:463. Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

4

Senaste lydelse 2001:1294.

5

Senaste lydelse 2001:1294.

SFS 2003:366

Utkom från trycket
den 17 juni 2003

3

SFS 2003:351�375

background image

2

SFS 2003:366

troll av efterlevnaden av sådana bestämmelser som har meddelats med stöd
av 3 kap. 8 § 1.

I fråga om utländska fartyg som har certifikat som avses i 4 kap. 1 § eller

motsvarande handlingar som har utfärdats av behöriga utländska myndighe-
ter skall inspektionen begränsas till granskning av dessa handlingar och av
handlingar som avses i 5 kap. 1 § samt till kontroll av det system som an-
vänds för att hindra påväxt på fartygets skrov, såvida

1. det inte finns grundad anledning att anta att fartyget eller dess utrust-

ning eller driftförhållanden i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i
certifikaten eller handlingarna, eller

2. innehållet i certifikaten eller handlingarna inte är tillräckligt för att be-

kräfta en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i före-
skrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller i internationella över-
enskommelser som är bindande för Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

om undantag från den begränsning som anges i andra stycket under förut-
sättning att det följer av rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om
tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av
förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlö-
per gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten
(hamnstatskontroll)

6

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2002/84/EG

7

, eller av Paris Memorandum of Understanding on Port

State Control.

6 §

8

Har en sådan organisation som anges i 1 kap. 5 § fartygssäkerhetsla-

gen (2003:364) företagit undersökning av fartyg och utrustning eller utfärdat
certifikat efter en sådan undersökning, har undersökningen eller certifikatet
samma giltighet som en undersökning verkställd av eller ett certifikat utfär-
dat av en svensk myndighet.

7 kap.

6 a §

Regeringen får meddela sådana föreskrifter om förbud för fartyg att

anlöpa svensk hamn som följer av ett direktiv eller en förordning som anta-
gits inom Europeiska gemenskapen eller av något internationellt avtal eller
motsvarande som Sverige har ingått.

Om ett fartyg har förbjudits att anlöpa svensk hamn enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av första stycket, får Sjöfartsverket även för-
bjuda svenska hamnar att ta emot det fartyget. Detsamma gäller om fartyget
har förbjudits att anlöpa hamn med stöd av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat infö-
rande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg
med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94

9

.

6

EGT L 157, 7.7.1995, s. 1 (Celex 31995L0021).

7

EGT L 324, 29.11.2002, s. 53 (Celex 32002L0084).

8

Senaste lydelse 1996:995.

9

EGT L 64, 7.3.2002, s. 1 (Celex 32002R0417).

background image

3

SFS 2003:366

7 a §

10

Ett förbud mot ett fartygs avgång som meddelats enligt 4�6 §§ skall

gälla till dess rättelse har skett och betalning har erlagts eller säkerhet ställts
för de kostnader för tillsynsförrättningen eller kvarhållandet som enligt
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall betalas av
redaren eller fartygsägaren.

8 §

11

I beslut enligt 4, 5, 6 a eller 6 b § får vite sättas ut. Ett föreläggande

eller förbud som förenas med vite får allt efter omständigheterna riktas mot
fartygets befälhavare, redare eller ägare.

10 §

12

Den myndighet som med stöd av 4, 5, 6, 6 a eller 6 b § har förbjudit

ett fartygs avgång eller vidare resa eller förbjudit ett fartyg att anlöpa svensk
hamn skall, om fartyget befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller, i
fråga om beslut enligt 4 eller 5 §, Sveriges ekonomiska zon, genast anmäla
beslutet för polis-, tull- och lotsmyndigheterna, Kustbevakningen samt be-
rörda hamnar. Polismyndigheten och Kustbevakningen skall, om det behövs,
vidta åtgärder för att förhindra överträdelse av förbudet. Tull- och lotsmyn-
digheterna skall, så länge förbudet gäller, inställa de förrättningar för farty-
gets resa som ankommer på dem.

Gäller förbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom en främmande

stats sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av en svensk ut-
landsmyndighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till myndigheten.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för fartygets ägare eller redare att utge ersätt-
ning för kostnader i samband med sådant kvarhållande av fartyget som har
skett med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.

10 kap.

3 §

13

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot

1. en föreskrift om begränsning av eller förbud mot trafik eller läktring av

skadliga ämnen som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 eller 2 §,

2. ett förbud eller föreläggande i fråga om ett fartyg som har meddelats

med stöd av 7 kap. 4 eller 5 §,

3. ett förbud i fråga om ett fartyg som har meddelats med stöd av 7 kap.

6 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 a §, eller

4. ett beslut om förbud för fartyg att anlöpa svensk hamn som har medde-

lats med stöd av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av
krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med en-
kelskrov.

10

Senaste lydelse 2001:876.

11

Senaste lydelse 2001:1294.

12

Senaste lydelse 2001:1294.

13

Senaste lydelse 2001:1294.

background image

4

SFS 2003:366

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

6 §

1. Släpps ett skadligt ämne ut i strid med ett förbud som gäller enligt

2 kap. 2 § första stycket eller mot 2 kap. 4 § eller i strid med en föreskrift
som har meddelats med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket eller 2 kap. 3 §,

2. åsidosätts en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 eller

3 § eller 7 kap. 1 eller 2 §,

3. överträds ett förbud eller åsidosätts ett föreläggande som har meddelats

med stöd av 7 kap. 4 eller 5 §,

4. överträds ett förbud som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § eller fö-

reskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 a §,

5. åsidosätts en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 kap. 11 §

första stycket, eller

6. används ett fartyg i strid med ett beslut som har meddelats med stöd av

förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbel-
skrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov,

döms fartygets redare eller ägare som om han själv hade begått gärningen,

om han underlåtit att göra vad som skäligen kunnat fordras av honom för att
förhindra det inträffade.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2003.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.