SFS 2004:412 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2004:412 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
040412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 7 kap. 5 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg

3 skall ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

4

Släpps olja eller något annat skadligt ämne ut från ett fartyg eller kan

det skäligen befaras att så kommer att ske och finns det grundad anledning
att anta att svenskt territorium, svenskt luftrum eller svenska intressen i öv-
rigt på grund av detta kan skadas i avsevärd mån, får Sjöfartsverket eller an-
nan myndighet som regeringen utser meddela de förbud och förelägganden
som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa förorening. Sådana för-
bud och förelägganden kan vara

1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
2. förbud att påbörja eller fortsätta lastning, lossning, läktring eller bunk-

ring,

3. förbud att använda viss utrustning,
4. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
5. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn eller

annan uppehållsplats,

6. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift,
7. föreläggande att läktra olja eller annat skadligt ämne.
Ett förbud eller föreläggande enligt första stycket får även meddelas om

det finns ett allvarligt hot om förorening av andra staters havs- eller kustom-
råden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

1 Prop. 2003/04:88, bet. 2003/04:TU12, rskr. 2003/04:229.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om
inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen
och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10, Celex
32002L0059).

3 Lagen omtryckt 1983:463. Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

4 Senaste lydelse 2001:1294.

SFS 2004:412

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:412

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.