SFS 1998:822 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 1998:822 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
980822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg

2

skall ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som

har meddelats med stöd av 3 kap. 7 §, om inte gärningen är belagd med straff
i brottsbalken eller miljöbalken,

2. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en före-

skrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 §,

3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som

har meddelats med stöd av 4 kap. 3 §, 5 kap. 1 § eller 7 kap. 3 §,

4. den som uppsåtligen bryter mot 5 kap. 2 § första stycket,
5. fartygets redare eller ägare, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot 6 kap. 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

�&sa Kastman Heuman
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

SFS 1998:822

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.