SFS 2021:1023 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2021:1023 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS2021-1023.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

förorening från fartyg

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 10 och 11 §§ lagen (1980:424)
om åtgärder mot förorening från fartyg2 ska ha följande lydelse.

10 kap.
10 §
3 Svensk domstol är behörig att döma över brott enligt 1, 2, 3 eller 4 §
som har begåtts på ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon även om
det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Om ett brott enligt 1 eller 2 § har begåtts på ett utländskt fartyg inom en

annan stats inre vatten, territorialhav eller ekonomiska zon är svensk dom-
stol behörig att döma även om 2 kap. 3 § brottsbalken inte är tillämplig om

1. överträdelsen har medfört eller sannolikt kommer att medföra för-

orening inom svenskt inre vatten, territorialhav eller svensk ekonomisk zon,
och

2. fartyget frivilligt har anlöpt svensk hamn.
Om ett brott enligt 1 eller 2 § har begåtts på ett utländskt fartyg på det fria

havet är svensk domstol behörig att döma även om 2 kap. 3 § brottsbalken
inte är tillämplig om fartyget frivilligt har anlöpt svensk hamn.

Det som anges i första�tredje styckena gäller också om gärningen kan

föranleda ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.

11 §4 �&tal för ett brott som avses i 10 § får väckas endast

1. om brottet avser ett förbjudet utsläpp och detta har medfört betydande

skador på den svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller
på tillgångar i Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon,

2. om den stat där fartyget är registrerat inte inom sex månader från det

att staten underrättats om brottet har inlett rättsliga förfaranden som syftar
till att ådöma straff för gärningen, eller

3. om den stat där fartyget är registrerat vid upprepade tillfällen har

underlåtit att iaktta sina skyldigheter att vidta åtgärder med anledning av
överträdelser begångna på dess fartyg.

Att åtal för brott som avses i första stycket i vissa fall inte får väckas utan

att åtalsförordnande har meddelats följer av 2 kap. 7 § brottsbalken.

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Lagen omtryckt 1983:463.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.
3 Senaste lydelse 2006:1318.
4 Senaste lydelse 2001:1294.

SFS

2021:1023

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1023

2

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.