SFS 2000:847 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2000:847 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
000847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgär-

der mot förorening från fartyg

2

dels

att 2 kap. 2 §, 3 kap. 1�3 och 7 §§, 6 kap. 2 § samt rubriken till 3 kap.

skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 8 §, av följande ly-

delse.

2 kap.

2 §

3

Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt �stersjöområ-

det utanför dessa vattenområden får olja inte släppas ut från fartyg.

I fråga om andra vattenområden får regeringen eller den myndighet som

regeringen utser meddela föreskrifter om förbud mot utsläpp av olja.

3 kap. Mottagning av avfall från fartyg

1 §

Anordningar för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast- eller

tankspolvatten skall finnas på de platser där olja lastas eller oljetankfartyg
repareras. Den som lastar ut olja eller driver reparationsverksamhet svarar
för att det finns behövliga mottagnings- och behandlingsanordningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva att

mottagnings- och behandlingsanordningar för oljehaltigt barlast- eller tank-
spolvatten skall finnas även på andra platser. Regeringen eller den myndig-
het som regeringen utser får även föreskriva vem som skall svara för anord-
ningarna.

2 §

Anordningar för mottagning av barlastvatten eller tankspolvätska som

innehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja skall fin-
nas på de platser som regeringen eller den myndighet som regeringen utser
föreskriver. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får även
föreskriva vem som skall svara för anordningarna.

1

Prop. 1999/2000:133, bet. 2000/01:TU5, rskr. 2000/01:15.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

3

Senaste lydelse 1992:1143.

SFS 2000:847

Utkom från trycket
den 21 november 2000

background image

2

SFS 2000:847

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

3 §

Anordningar för mottagning av annat avfall som innehåller skadliga

ämnen än sådant som avses i 1 och 2 §§ skall finnas på de platser som rege-
ringen eller den myndighet som regeringen utser föreskriver. Regeringen
eller den myndighet som regeringen utser får även föreskriva vem som skall
svara för anordningarna.

7 §

Den som svarar för de mottagningsanordningar som avses i 1�3 §§

skall se till att dessa är placerade och utformade så att de fartyg som använ-
der anordningarna inte orsakas onödig försening. Regeringen eller den myn-
dighet som regeringen utser får meddela närmare föreskrifter om anord-
ningarnas utformning och drift.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela

föreskrifter om skyldighet att

1. från fartyg lämna avfall som innehåller olja eller andra skadliga ämnen

till en mottagningsanordning,

2. i förväg anmäla avlämning av avfall från fartyg till en mottagningsan-

ordning, utom i de avseenden som anges i 6 §,

3. vidta åtgärder i samband med mottagandet och hanteringen av avfall

som innehåller skadliga ämnen från fartyg samt

4. upprätta avfallshanteringsplaner.

6 kap.

2 §

4

Fartyg skall undergå inspektion när en tillsynsmyndighet som avses i

5 § anser att det behövs.

Inspektion av ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorial-

hav får vidtas endast om det föreligger klara skäl att anta att ett förbjudet ut-
släpp skett från fartyget i territorialhavet.

Om utsläpp har skett från ett fartyg i Sveriges ekonomiska zon, gäller i

fråga om rätt att företa inspektion vad som föreskrivs i 2 a §.

Vid inspektion skall kontrolleras att fartyget och dess utrustning är i det

skick och att driftsförhållandena är sådana som behövs för att förebygga
förorening. Inspektionen får även avse kontroll av efterlevnaden av sådana
bestämmelser som har meddelats med stöd av 3 kap. 8 § 1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1996:527.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.