SFS 2001:875 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2001:875 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
010875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49);

utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om fartygssäkerhetslagen

(1988:49)

dels

att 10 kap. 5 och 9 §§, 11 kap. 1�3 och 5 §§ och 12 kap. 1 § skall ha

följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas nio nya paragrafer, 10 kap. 9 a�9 e §§ och

11 kap. 1 a�1 d §§ samt närmast före 10 kap. 9 a § en ny rubrik av följande
lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny rubrik närmast före 10 kap. 10 §

som skall lyda ⬝Verkställande av tillsynsförrättningar m.m.⬝

10 kap.

5 §

3

Den tillsyn som anges i 1 § första stycket utövas vid tillsynsförrätt-

ningar. Sådana förrättningar utförs som besiktningar, inledande besiktningar
och kontroller enligt 9 b §, rederikontroller eller inspektioner.

Besiktningar och rederikontroller görs planmässigt. När det finns särskild

anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll göras även utom pla-
nen. Inspektioner görs när en tillsynsmyndighet finner att det är motiverat.

Besiktningar skall göras främst
för att undersöka om ett fartyg är sjövärdigt,
för att undersöka om det är lämpligt att användas som passagerarfartyg,
för att bestämma dess minsta tillåtna fribord och
för att undersöka om fartygets säkerhetsorganisation överensstämmer

med rederiets säkerhetsorganisation.

1

Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9.

2

Jfr rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella

normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsför-
hållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i med-
lemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (EGT L 157, 7.7.1995 s. 1, Celex
31995L0021), ändrat genom rådets direktiv 98/25/EG (EGT L 133, 7.5.1998 s. 19,
Celex 31998L0025), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/97/EG (EGT
L 331, 23.12.1999 s. 67, Celex 31999L0097) samt rådets direktiv 1999/35/EG av den
29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-
passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (EGT L 138,
1.6.1999 s. 1, Celex 31999L0035).

3

Senaste lydelse 1995:927.

SFS 2001:875

Utkom från trycket
den 4 december 2001

background image

2

SFS 2001:875

9 §

4

Tillsyn av utländska fartyg sker genom inspektion. I fråga om tillsyn

av sådana utländska fartyg som omfattas av regleringen i 9 a�e §§ får dock
tillsyn ske genom inspektion endast om det behövs av någon särskild anled-
ning. När det gäller förhållanden som omfattas av certifikat, skall inspektio-
nen begränsas till granskning av fartygets certifikat eller motsvarande hand-
lingar enligt 1 kap. 8 §, om det inte finns grundad anledning att anta att far-
tyget, dess utrustning eller säkerhetsorganisation avviker från uppgifterna i
certifikaten eller handlingarna i något väsentligt avseende.

På framställning av en myndighet i en främmande stat får dock Sjöfarts-

verket besluta om en annan tillsynsförrättning än inspektion för ett fartyg
som hör hemma i den främmande staten och, om så erfordras, utfärda ett cer-
tifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i föreskrifter som
utfärdas med stöd av lagen.

Särskilt om tillsyn av ro-ro-passagerarfartyg och
höghastighetspassagerarfartyg

9 a §

Bestämmelserna i 9 b�e §§ gäller när ro-ro-passagerarfartyg och

höghastighetspassagerarfartyg används eller skall användas i reguljär trafik
där fartyget anlöper eller avgår från en svensk hamn på internationella resor
eller på inrikes resor inom de fartområden som regeringen bestämmer. �r
fartyget svenskt gäller dessutom bestämmelserna i 5�8 §§.

Med ro-ro-passagerarfartyg, höghastighetspassagerarfartyg och reguljär

trafik avses detsamma som i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april
1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-
ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

5

.

9 b §

Innan ett fartyg som avses i 9 a § tas i bruk i reguljär trafik skall till-

synsmyndigheten göra

1. en inledande kontroll av fartyget och av det företag som avser att an-

vända fartyget i reguljär trafik (rederiet), och

2. en inledande besiktning av fartyget.
En inledande kontroll och besiktning skall också göras när ett fartyg tas i

bruk i annan reguljär trafik än tidigare, om det inte med hänsyn till omstän-
digheterna är obehövligt.

Den inledande besiktningen skall göras senast inom en månad från det att

tillsynsmyndigheten har mottagit det underlag som behövs för den inledande
kontrollen.

9 c §

Fartyg som avses i 9 a § skall besiktigas planmässigt, varvid tillsyns-

myndigheten en gång inom varje tolvmånadersperiod skall göra dels en sär-
skild besiktning, dels en besiktning under en reguljär resa.

Ett sådant fartyg skall dessutom besiktigas särskilt
1. när det i något väsentligt avseende har reparerats, byggts om eller för-

ändrats,

2. när det byter flagg, när det överförs till en ny klass eller när rederiets

ledning ändras på sådant sätt som kan antas inverka på fartygets säkra drift.

4

Senaste lydelse 1995:927.

5

EGT L 138, 1.6.1999 s. 1 (Celex 31999L0035).

background image

3

SFS 2001:875

En särskild besiktning enligt andra stycket 2 behöver inte göras om det

med hänsyn till omständigheterna är obehövligt.

9 d §

Tillsynsmyndigheten får avstå från en tillsynsförrättning enligt 9 b

och 9 c §§, om motsvarande förrättning har utförts av en behörig myndighet
i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den re-
guljära trafiken omfattar en hamn i den staten.

9 e §

Om ett ersättningsfartyg på grund av oförutsedda omständigheter

snabbt måste sättas in i sådan trafik som avses i 9 a § för att kontinuiteten
skall kunna upprätthållas, får tillsynsmyndigheten tillåta att fartyget används
även om det inte har kontrollerats eller besiktigats enligt 9 b §, under förut-
sättning att fartyget kan antas uppfylla kraven för säker drift.

Tillsynsmyndigheten skall inom en månad från det att tillåtelse givits ut-

föra den inledande kontrollen av fartyget och rederiet samt den inledande
besiktningen av fartyget.

11 kap.

1 §

6

Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta

att fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten,
att det i något väsentligt avseende har brister i fråga om skyddet mot

ohälsa eller olycksfall,

att det inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,
att det medför passagerare utöver det högsta tillåtna antalet,
att det inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan eller
att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation.
Ett fartygs resa skall förbjudas, om någon brist som avses i första stycket

medför omedelbar fara för liv, fartyget, dess besättning eller passagerare.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbets-

redskap, får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbju-
das tills rättelse har skett.

Om det finns skälig anledning att anta att användningen av en viss lokal,

arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne innebär risk för ohälsa
eller olycksfall, får denna användning förbjudas tills rättelse har skett.

Ett fartygs resa får också förbjudas, om fartyget inte hålls tillgängligt för

tillsynsförrättning eller om fartyget saknar ett certifikat som det skall ha en-
ligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 kap.
7 eller 8 § och det saknade certifikatet är av annat slag än som avses i 1 a §.

1 a §

Ett fartygs resa skall förbjudas,

1. om dess rederi saknar ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation

eller

2. om fartyget saknar ett sådant certifikat om godkänd säkerhetsorganisa-

tion eller en sådan kopia av rederiets dokument om godkänd säkerhetsorga-
nisation som det skall ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

6

Senaste lydelse 1995:927.

background image

4

SFS 2001:875

Förbudet får upphävas om det behövs för att förhindra överbeläggning av

inspektionshamnen och det inte finns andra brister som medför att fartyget
skall hållas kvar i hamnen. Upphävs förbudet på denna grund gäller vad som
sägs i 1 c §.

1 b §

Ett förbud mot fartygs resa enligt 1 och 1 a §§ skall gälla till dess

rättelse har skett och betalning har erlagts eller säkerhet ställts för de kostna-
der för tillsynsförrättningen som enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen skall betalas av redaren eller fartygs-
ägaren.

1 c §

Ett fartyg skall förbjudas att anlöpa svensk hamn, om

1. fartyget av tillsynsmyndigheten eller av en behörig myndighet i en an-

nan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tillåtits att
gå till ett reparationsvarv men inte uppfyller villkoren för resan eller fortsät-
ter den utan att anlöpa varvet,

2. ett förbud mot fartygets resa hävts av tillsynsmyndigheten eller av en

behörig myndighet i en annan stat inom EES för att hindra överbeläggning
av inspektionshamnen.

Ett förbud att anlöpa svenska hamnar skall bestå till dess att redaren, far-

tygets ägare eller den som är ansvarig för fartygstransporten har för den
myndighet som förbjudit fartygets resa visat att bristen avhjälpts.

Tillsynsmyndigheten får trots bestämmelserna i denna paragraf tillåta att

ett fartyg anlöper en anvisad hamn

1. om force majeure eller säkerhetsskäl gör det nödvändigt,
2. för att minska risken för föroreningar, eller
3. för att fartygets brister skall avhjälpas,
förutsatt att lämpliga åtgärder vidtagits för att garantera ett säkert anlöp

till hamnen.

1 d §

Ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a § skall förbjudas att användas i re-

guljär trafik, om

1. rederiet vid en inledande kontroll enligt 10 kap. 9 b § inte har visat att

kraven för sådan trafik är uppfyllda, eller

2. flaggstaten, utan att först ha samrått med behörig svensk myndighet, ut-

färdat

a) dispenscertifikat enligt regel I B/12 (a) (vi) i 1974 års internationella

konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 1974) eller

b) trafiktillstånd för höghastighetsfartyg enligt punkt 1.9.3 i Internatio-

nella sjöfartsorganisationens (IMO:s) sjösäkerhetskommittés resolution
MSC 36(63) (Internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg).

2 §

Ett beslut enligt 1, 1 a, 1 c eller 1 d § meddelas av Sjöfartsverket eller

av annan myndighet som regeringen föreskriver.

I de fall en inledande kontroll eller en inledande besiktning, som skall ske

innan ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a § sätts i trafik, föranleder ett reseför-
bud enligt 1 § eller förbud mot användning i reguljär trafik enligt 1 d §, skall
ett sådant beslut fattas inom en månad efter den inledande besiktningen.

Beslutet skall innehålla uppgifter om skälen för förbudet och om de åtgär-

der som skall vidtas för rättelse.

background image

5

SFS 2001:875

3 §

7

Den myndighet som har förbjudit ett fartygs resa eller förbjudit ett far-

tyg att anlöpa svensk hamn skall, om fartyget befinner sig inom Sveriges
sjöterritorium, genast anmäla beslutet till polis-, tull- och lotsmyndigheterna
samt Kustbevakningen.

Polismyndigheten och Kustbevakningen skall vidta de åtgärder som be-

hövs för att hindra att förbudet överträds.

Lotsmyndigheten skall inställa de förrättningar för fartygets resa som an-

kommer på den.

Om fartyget står under tullkontroll, får Tullverket inte tillåta det att avgå.

Tullverket får också tillfälligt ta hand om fartygets nationalitetshandling, när
det behövs för att hindra fartygets avgång.

Om förbudet gäller ett svenskt fartyg som befinner sig utomlands, är be-

fälhavaren skyldig att på begäran av en svensk utlandsmyndighet lämna den
för fartyget gällande nationalitetshandlingen till myndigheten.

5 §

Om det föreligger en brist som avses i 1 § eller om ett fartyg som avses

i 10 kap. 9 a § och som redan går i reguljär trafik inte uppfyller ett krav för
reguljär trafik som avses i 1 d §, men det inte finns tillräckliga skäl att med-
dela ett förbud, får en myndighet som enligt 2 § får meddela ett förbud i stäl-
let förelägga fartygets redare eller ägare att avhjälpa bristen eller uppfylla
kravet inom viss tid.

Gentemot den som har skyddsansvar enligt 7 kap. 2�13 §§ får en myndig-

het som avses i 2 § meddela föreläggande som behövs för att bestämmel-
serna i 6 och 7 kap. eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap.
skall efterlevas.

Om den som har fått ett föreläggande inte följer det eller om han inte kan

underrättas om föreläggandet utan sådant dröjsmål som äventyrar syftet med
det, får myndigheten låta verkställa åtgärden på hans bekostnad. Detsamma
gäller även i andra fall när ett föreläggande har meddelats, om omedelbar åt-
gärd krävs men inte kan förväntas bli vidtagen av den som avses med före-
läggandet.

Följs inte ett föreläggande angående ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a § i

reguljär trafik, skall myndigheten besluta att fartyget inte får användas i tra-
fiken.

12 kap.

1 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller

ett villkor som har meddelats med stöd av 8 kap. 2 eller 4 §,

2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som

meddelats enligt 11 kap. 1, 1 a, 1 c eller 1 d § mot

a) ett fartygs resa,
b) användning av en anordning för arbetet eller arbetsredskap eller annat

som nämns i tredje eller fjärde stycket av 1 §,

c) tillträde till hamn eller
d) användning av ett fartyg i reguljär trafik,

7

Senaste lydelse 1999:414.

background image

6

SFS 2001:875

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande

som har meddelats med stöd av 11 kap. 5 §.

Om ett förbud eller föreläggande som avses i första stycket 2 eller 3 är

förenat med vite, skall den som bryter mot det inte dömas till ansvar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Om ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a § är i bruk i reguljär trafik

den 1 januari 2002, skall tillsynsförrättningar enligt 10 kap. 9 b § göras se-
nast tolv månader därefter.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.