SFS 2001:876 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2001:876 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
010876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1980:424) om åt-

gärder mot förorening från fartyg

3

dels

att 7 kap. 7 och 10 §§, 9 kap. 2 §, 10 kap. 3 och 6 §§ skall ha följande

lydelse,

dels

att i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 6 a och 7 a §§, av

följande lydelse.

7 kap.

6 a §

Sjöfartsverket skall förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn, om

fartyget av tillsynsmyndigheten eller av en behörig myndighet i en annan
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillåtits att gå till ett re-
parationsvarv men inte uppfyller villkoren för resan eller fortsätter den utan
att anlöpa varvet.

Ett förbud att anlöpa svenska hamnar skall bestå till dess att redaren, far-

tygets ägare eller den som är ansvarig för fartygstransporten har för den
myndighet som förbjudit fartygets resa visat att bristen avhjälpts.

Tillsynsmyndigheten får trots bestämmelserna i denna paragraf tillåta att

ett fartyg anlöper en anvisad hamn

1. om force majeure eller säkerhetsskäl gör det nödvändigt,
2. för att minska risken för föroreningar, eller
3. för att fartygets brister skall avhjälpas,
förutsatt att lämpliga åtgärder vidtagits för att garantera ett säkert anlöp

till hamnen.

7 §

Beslut enligt 4, 5 eller 6 a § om förbud skall innehålla uppgift om de

åtgärder som skall vidtas för rättelse. Beslut om föreläggande enligt 4 eller

1

Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9.

2

Jfr rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella

normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsför-
hållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i med-
lemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (EGT L 157, 7.7.1995 s. 1, Celex
31995L0021), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/97/EG (EGT L 331,
23.12.1999 s. 67, Celex 31999L0097).

3

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

SFS 2001:876

Utkom från trycket
den 4 december 2001

background image

2

SFS 2001:876

5 § skall innehålla uppgift om den tid inom vilken åtgärderna skall vara vid-
tagna.

7 a §

Ett förbud mot ett fartygs avgång som meddelats enligt 4�6 §§ skall

gälla till dess rättelse har skett och betalning har erlagts eller säkerhet ställts
för de kostnader för tillsynsförrättningen som enligt denna lag eller enligt fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall betalas av redaren eller
fartygsägaren.

10 §

4

Den myndighet som med stöd av 4, 5, 6 eller 6 a § har förbjudit ett

fartygs avgång eller vidare resa eller förbjudit ett fartyg att anlöpa svensk
hamn skall, om fartyget befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller, i
fråga om beslut enligt 4 eller 5 §, Sveriges ekonomiska zon, genast anmäla
beslutet för polis-, tull- och lotsmyndigheterna samt Kustbevakningen. Po-
lismyndigheten och Kustbevakningen skall, om det behövs, vidta åtgärder
för att förhindra överträdelse av förbudet. Tull- och lotsmyndigheterna skall,
så länge förbudet gäller, inställa de förrättningar för fartygets resa som an-
kommer på dem.

Gäller förbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom främmande lands

sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av svensk utlandsmyn-
dighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till myndigheten.

9 kap.

2 §

5

Beslut som har meddelats av Sjöfartsverket i frågor som avses i 7 kap.

4 § första stycket, 5, 6 eller 6 a § får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i andra frågor som avses i 1�7 kap. får överklagas
1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en annan myndighet

som inte är central förvaltningsmyndighet och inte heller kommunal myn-
dighet, eller

2. hos regeringen, om beslutet har meddelats av Sjöfartsverket eller av en

annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.

10 kap.

3 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot

1. en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 eller 2 §,
2. ett förbud eller föreläggande som har meddelats med stöd av 7 kap. 4

eller 5 §, eller

3. ett förbud som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 eller 6 a §.

6 §

1. Släpps ett skadligt ämne ut i strid mot förbud som gäller enligt

2 kap. 2 § första stycket eller mot 2 kap. 4 § eller i strid mot föreskrift som
har meddelats med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket eller 2 kap. 3 §,

4

Senaste lydelse 1988:437.

5

Senaste lydelse 1995:52.

background image

3

SFS 2001:876

2. åsidosätts en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 eller 3 §

eller 7 kap. 1 eller 2 §,

3. överträds ett förbud eller åsidosätts ett föreläggande som har meddelats

med stöd av 7 kap. 4 eller 5 §,

4. överträds ett förbud som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 eller 6 a §,

eller

5. åsidosätts en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 kap. 11 § för-

sta stycket,

döms fartygets redare eller ägare som om han själv hade begått gärningen,

om han underlåtit att göra vad som skäligen kunnat fordras av honom för att
förhindra det inträffade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.