SFS 2002:874 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2002:874 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
020874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1980:424) om åt-

gärder mot förorening från fartyg

3

dels

att 7 kap. 6 b, 7 och 7 a §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 7 a och 7 b §§,

av följande lydelse.

3 kap.

7 a §

Befälhavaren skall vidta de åtgärder ombord på fartyget som krävs

för att avfall skall kunna lämnas utan onödig försening. I den mån sådana åt-
gärder omfattar fartygets maskineri med tillhörande anordningar åligger
denna skyldighet maskinchefen.

7 b §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med 7 eller 7 a § or-

sakar en onödig försening i samband med avlämning eller mottagning av av-
fall från fartyg skall ersätta den skada som förseningen orsakar den som tar
emot eller lämnar avfallet.

Ersättningen får sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till be-

skaffenheten av det fel eller den försummelse som orsakat skadan, skadans
storlek och omständigheterna i övrigt.

I fråga om redares ansvar för skada som befälhavare eller besättningsmed-

lem orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten och om redares rätt till
återkrav finns bestämmelser i 7 kap. 1 § sjölagen (1994:1009). Om skadan
har vållats av en arbetstagare i tjänsten gäller 4 kap. 1 § skadeståndslagen
(1972:207).

1

Prop. 2001/02:181, bet. 2002/03:MJU3, rskr. 2002/03:13.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000

om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT
L 332, 28.12.2000, s. 81, Celex 32000L0059).

3

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

SFS 2002:874

Utkom från trycket
den 6 december 2002

background image

2

SFS 2002:874

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

7 kap.

6 b §

4

Har beträffande ett visst fartyg inte fullgjorts vad som föreskrivs

med stöd av 3 kap. 8 § 1 om skyldighet att lämna avfall som innehåller olja
eller andra skadliga ämnen till en mottagningsanordning, får Sjöfartsverket
eller annan myndighet som regeringen utser förbjuda fartyget att avgå från
en svensk hamn.

Om den myndighet som regeringen har utsett med stöd av 6 kap. 5 a §

första stycket har informerats om att ett fartyg har lämnat närmast föregående
hamn utan att den skyldighet att lämna avfall som gäller där har fullgjorts och
hamnen finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall
myndigheten förbjuda fartyget att avgå från en svensk hamn. Fartyget skall
inte tillåtas att lämna hamnen förrän det har kontrollerats om fartyget har
efterlevt de bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar
i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester

5

.

7 §

6

Beslut enligt 4, 5, 6 a § eller 6 b § första stycket om förbud skall inne-

hålla uppgift om de åtgärder som skall vidtas för rättelse. Beslut om föreläg-
gande enligt 4 eller 5 § skall innehålla uppgift om den tid inom vilken åtgär-
derna skall vara vidtagna.

7 a §

7

Ett förbud mot ett fartygs avgång som meddelats enligt 4�6 §§ eller

6 b § första stycket skall gälla till dess rättelse har skett. Ett sådant förbud
skall även, liksom ett förbud som meddelats enligt 6 b § andra stycket, gälla
till dess betalning har erlagts eller säkerhet ställts för de kostnader för till-
synsförrättningen som enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen skall betalas av redaren eller fartygsägaren.

Denna lag träder i kraft den 27 december 2002.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2001:1294.

5

EGT L 332, 28.12.2000, s. 81, Celex 32000L0059.

6

Senaste lydelse 2001:1294.

7

Senaste lydelse 2001:876.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.