SFS 2001:1294 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2001:1294 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
011294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 18 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgär-

der mot förorening från fartyg

2

dels

att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 4, 5 och 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 2�

3 och 7 §§, 7 kap. 4�8 och 10 §§, 8 kap. 2, 3 och 9 §§, 9 kap. 1�3 §§, 10 kap.
1�5, 7 och 8 §§ och 11 kap. 1�4 §§ samt rubrikerna till 9 och 11 kap. skall
ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tjugosju nya paragrafer, 1 kap. 4�6 §§,

3 kap. 9�11 §§, 6 kap. 2 b, 5 a, 7 a och 11 §§, 7 kap. 5 a och 6 b §§, 10 kap.
10 och 11 §§ och 11 kap. 5�17 §§ samt närmast före 6 kap. 2, 7 och 11 §§,
7 kap. 4 § och 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15 och 17 §§ nya rubriker av föl-
jande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas nya rubriker närmast före 6 kap. 1, 5 och

6 §§ och 7 kap. 1, 3 och 11 §§ som skall lyda ⬝Besiktning⬝, ⬝Tillsynsmyn-
dighet⬝, ⬝Giltighet av vissa certifikat m.m.⬝, ⬝Förbud mot trafik m.m.⬝,
⬝Rapportering⬝ respektive ⬝Märkning av olja och tagande av oljeprov⬝.

1 kap.

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser om förbud mot förorening från fartyg,

mottagning av skadliga ämnen från fartyg, fartygs konstruktion, tillsyn och
andra åtgärder för att förebygga eller begränsa förorening från fartyg samt
om förundersökning vid brott mot bestämmelser i denna lag eller mot före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation, vilka även

avser att skydda miljön, finns i fartygssäkerhetslagen (1988:49).

4 §

Lagen skall inte tillämpas på andra utländska statsfartyg än sådana

som används i affärsdrift.

På svenska statsfartyg som inte används i affärsdrift är lagen tillämplig

endast i den mån regeringen föreskrifter det.

1

Prop. 2000/01:139, bet. 2001/02:MJU4, rskr. 2001/02:81.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

3

Senaste lydelse 1996:527.

SFS 2001:1294

Utkom från trycket
den 9 januari 2002

background image

2

SFS 2001:1294

5 §

Föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag får inte strida mot

sådana bestämmelser i internationella överenskommelser som är bindande
för Sverige. Detsamma gäller undantag som i enskilda fall meddelas från be-
stämmelser i denna lag eller från föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag.

Vid tillämpningen av lagen skall sådana begränsningar som följer av all-

mänt erkända folkrättsliga grundsatser beaktas.

6 §

Vad som sägs i denna lag om redare skall även gälla den som i reda-

rens ställe utövar ett avgörande inflytande över fartygets drift.

2 kap.

2 §

4

Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt �stersjöområ-

det utanför dessa vattenområden får olja inte släppas ut från fartyg.

I fråga om andra vattenområden får regeringen eller den myndighet som

regeringen utser meddela föreskrifter om förbud mot utsläpp av olja.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva eller i

enskilda fall medge undantag från första stycket. När undantag meddelas får
särskilda villkor föreskrivas.

3 kap.

1 §

5

Anordningar för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast- el-

ler tankspolvatten skall finnas på de platser där olja lastas eller oljetankfar-
tyg repareras. Den som lastar ut olja eller driver reparationsverksamhet sva-
rar för att det finns behövliga mottagnings- och behandlingsanordningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva att

mottagnings- och behandlingsanordningar för oljehaltigt barlast- eller tank-
spolvatten skall finnas även på andra platser. Regeringen eller den myndig-
het som regeringen utser får även föreskriva vem som skall svara för anord-
ningarna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva eller i

enskilda fall medge undantag från första stycket. När undantag meddelas får
särskilda villkor föreskrivas.

4 §

Någon avgift får inte tas ut vid anordning, som avses i 1 § första

stycket, för mottagning eller behandling av oljehaltigt barlast- eller tankspol-
vatten från fartyg som lastas hos den som svarar för anordningen.

I fråga om avgift för mottagning och behandling som avses i 1 § andra

stycket och mottagning som avses i 2 § meddelar regeringen föreskrifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva eller i

enskilda fall medge undantag från första stycket. När undantag meddelas får
särskilda villkor föreskrivas.

5 §

Någon avgift för mottagning eller annan hantering av avfall som anges

i 3 § får inte tas ut av fartygens redare eller ägare. Vad nu har sagts utgör inte

4

Senaste lydelse 2000:847.

5

Senaste lydelse 2000:847.

background image

3

SFS 2001:1294

hinder mot att kostnaderna för verksamheten täcks genom hamnavgifter el-
ler motsvarande generella avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva eller i

enskilda fall medge undantag från första stycket. När undantag meddelas får
särskilda villkor föreskrivas.

7 §

6

Den som svarar för sådana mottagningsanordningar som avses i 1�

3 §§ skall se till att dessa är placerade och utformade så att de fartyg som an-
vänder anordningarna inte orsakas onödig försening. Regeringen eller den
myndighet som regeringe utser får meddela närmare föreskrifter om utform-
ning och drift av sådana anordningar som avses i 1�3 §§.

9 §

Den myndighet som avses i 6 kap. 5 a § får meddela de förelägganden

som behövs i ett enskilt fall för att

1. en mottagnings- eller behandlingsanordning skall finnas enligt 1�3 §§

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av någon av dessa be-
stämmelser,

2. en mottagnings- eller behandlingsanordning skall utformas och drivas

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 §,

3. de skyldigheter som har föreskrivits med stöd av 8 § 3 skall fullgöras,
4. en avfallshanteringsplan skall upprättas enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av 8 § 4.

10 §

Ett beslut om föreläggande enligt 9 § skall föregås av samråd med

den kommun eller den myndighet som enligt miljöbalken eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av miljöbalken har det operativa tillsynsansva-
ret över den verksamhet som föreläggandet avser.

11 §

Ett föreläggande enligt 9 § får förenas med vite.

5 kap.

2 §

Handlingar som avses i 1 § skall i fråga om svenska fartyg på begäran

hållas tillgängliga för polismyndigheten, Kustbevakningen, den tillsynsmyn-
dighet som avses i 6 kap. 5 § eller annan myndighet som regeringen utser.
Detsamma gäller i fråga om motsvarandet handlingar på utländska fartyg,
som befinner sig inom Sveriges sjöterritorium, i den mån regeringen före-
skriver detta.

Inom en främmande stats sjöterritorium är befälhavare på svenska fartyg

skyldiga att låta behöriga utländska myndigheter ta del av sådana handlingar
som avses i 1 §.

6 kap.

Inspektion

2 §

7

Fartyg skall inspekteras när den tillsynsmyndighet som avses i 5 § an-

ser att det behövs.

6

Senaste lydelse 2000:847.

7

Senaste lydelse 2000:847.

background image

4

SFS 2001:1294

Ett utländskt fartyg som är under genomfart av Sveriges territorialhav får

inspekteras endast om det finns grundad anledning att anta att ett förbjudet
utsläpp har skett från fartyget inom Sveriges sjöterritorium.

Om utsläpp har skett från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon,

gäller i fråga om rätt att inspektera vad som föreskrivs i 2 a och 2 b §§.

2 a §

8

Ett utländskt fartyg, som befinner sig i Sveriges territorialhav eller

ekonomiska zon, får med anledning av ett utsläpp i den ekonomiska zonen
inspekteras endast

1. om det är klarlagt att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget,

och

2. detta utsläpp har medfört eller kan medföra betydande skador på den

svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångar
inom Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon.

Trots bestämmelserna i första stycket får ett utländskt fartyg som befinner

sig i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon inspekteras, om det finns
grundad anledning att anta att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget
i den ekonomiska zonen och

1. utsläppet har medfört eller kan medföra betydande förorening av den

marina miljön, och

2. fartygets befälhavare har vägrat att lämna uppgifter om fartygets identi-

tet och registreringshamn, senaste och nästa anlöpningshamn eller annan re-
levant information som har begärts, eller har lämnat uppgifter som uppen-
barligen inte överensstämmer med verkliga förhållanden, och

3. inspektionen är påkallad av omständigheterna i övrigt.

2 b §

Ett utländskt fartyg som befinner sig utanför Sveriges sjöterritorium

får, utöver vad som anges i 2 och 2 a §§, inspekteras om de förutsättningar
som anges i 2 eller 2 a § föreligger och fartyget har blivit föremål för ome-
delbart förföljande. Rätten till omedelbart förföljande upphör när fartyget
kommer in på en annan stats territorialhav.

3 §

Vid en inspektion skall det kontrolleras att fartyget och dess utrustning

är i det skick och att driftförhållandena är sådana som behövs för att före-
bygga förorening. Vid en inspektion får det även kontrolleras om det har
skett en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen. Inspektionen får vidare gälla kon-
troll av efterlevnaden av sådana bestämmelser som har meddelats med stöd
av 3 kap. 8 § 1.

I fråga om utländska fartyg som har certifikat som avses i 4 kap. 1 § eller

motsvarande handlingar som har utfärdats av behöriga utländska myndighe-
ter skall inspektionen begränsas till granskning av dessa handlingar och av
handlingar som avses i 5 kap. 1 §, såvida

1. det inte finns grundad anledning att anta att fartyget eller dess utrust-

ning eller driftförhållanden i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i
certifikaten eller handlingarna, eller

2. innehållet i certifikaten eller handlingarna inte är tillräckligt för att be-

kräfta en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i före-

8

Senaste lydelse 1992:1143.

background image

5

SFS 2001:1294

skrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller i internationella över-
enskommelser som är bindande för Sverige.

5 a §

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 kap. om mottag-

ning av avfall från fartyg utövas av den myndighet som regeringen utser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrif-

ter om tillsynen.

Tillsynsförrättningar

7 §

Den som verkställer en tillsynsförrättning som gäller ett fartyg eller bi-

träder vid en sådan förrättning skall få tillträde till fartyget för att göra nöd-
vändiga undersökningar och ta del av de handlingar i fråga om fartyget som
finns ombord.

7 a §

Polismyndigheten skall lämna den handräckning som behövs för till-

syn enligt denna lag.

Anmälan om brott m.m.

11 §

Om den tillsynsmyndighet som avses i 5 eller 5 a § har anledning att

anta att det har begåtts ett brott som avses i denna lag skall myndigheten
skyndsamt anmäla detta till polismyndigheten eller åklagare. Gäller misstan-
ken ett förbjudet utsläpp skall också Kustbevakningen underrättas.

Om det har inletts en förundersökning om brott som avses i denna lag

skall tillsynsmyndigheten på begäran bistå polismyndigheten, Kustbevak-
ningen och åklagare vid undersökningen.

7 kap.

Förbud och förelägganden beträffande fartyg

4 §

Om ett fartyg har väsentliga brister i fråga om konstruktion, utrustning

eller drift i de hänseenden som avses i 4 kap. 1 § eller om föreskrifter som
har meddelats med stöd av 1 § detta kapitel överträds, får Sjöfartsverket eller
annan myndighet som regeringen utser meddela

1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
2. förbud mot att använda viss utrustning,
3. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
4. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn eller

annan uppehållsplats,

5. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.
Om något beslut om sådan åtgärd inte meddelas får myndigheten, när det

gäller brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift, i stället meddela
föreläggande att bristerna skall avhjälpas.

5 §

9

Släpps olja eller något annat skadligt ämne ut från ett fartyg eller kan

det skäligen befaras att så kommer att ske och finns det grundad anledning

9

Senaste lydelse 1996:527.

background image

6

SFS 2001:1294

att anta att svenskt territorium, svenskt luftrum eller svenska intressen i öv-
rigt på grund av detta kan skadas i avsevärd mån, får Sjöfartsverket eller an-
nan myndighet som regeringen utser meddela de förbud och förelägganden
som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa förorening. Sådana för-
bud och förelägganden kan vara

1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
2. förbud att påbörja eller fortsätta lastning, lossning, läktring eller bunk-

ring,

3. förbud att använda viss utrustning,
4. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
5. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn eller

annan uppehållsplats,

6. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift,
7. föreläggande att läktra olja eller annat skadligt ämne.

5 a §

Ett utländskt fartyg som befinner sig utanför svenskt inre vatten får

förbjudas att fortsätta sin resa enligt 4 eller 5 § endast om

1. utsläpp eller risk för utsläpp föreligger som en följd av en sjöolycka el-

ler åtgärder i samband med en sådan olycka, eller

2. fartyget har inspekterats med stöd av 6 kap. 2 § andra stycket, 2 a § el-

ler 2 b § och fartygets fortsatta resa medför eller kan medföra betydande risk
för skada på den marina miljön.

6 §

10

Har beträffande ett visst fartyg inte fullgjorts vad som föreskrivs om

försäkringsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet i 10 kap. sjölagen
(1994:1009), får Sjöfartsverket eller annan myndighet som regeringen utser
meddela

1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från

en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,

2. i fråga om ett svenskt fartyg förbud mot fartygets vidare resa.

6 b §

Har beträffande ett visst fartyg inte fullgjorts vad som föreskrivs

med stöd av 3 kap. 8 § 1 om skyldighet att lämna avfall som innehåller olja
eller andra skadliga ämnen till en mottagningsanordning, får Sjöfartsverket
eller annan myndighet som regeringen utser förbjuda fartyget att avgå från
en svensk hamn.

7 §

11

Beslut enligt 4, 5, 6 a eller 6 b § om förbud skall innehålla uppgift om

de åtgärder som skall vidtas för rättelse. Beslut om föreläggande enligt 4 el-
ler 5 § skall innehålla uppgift om den tid inom vilken åtgärderna skall vara
vidtagna.

8 §

I beslut enligt 4, 5 eller 6 b § får vite sättas ut. Ett föreläggande eller

förbud som förenas med vite får allt efter omständigheterna riktas mot farty-
gets befälhavare, redare eller ägare.

10

Senaste lydelse 1995:1085 (jfr. 1996:11).

11

Senaste lydelse 2001:876.

background image

7

SFS 2001:1294

10 §

12

Den myndighet som med stöd av 4, 5, 6, 6 a eller 6 b § har förbjudit

ett fartygs avgång eller vidare resa eller förbjudit ett fartyg att anlöpa svensk
hamn skall, om fartyget befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller, i
fråga om beslut enligt 4 eller 5 §, Sveriges ekonomiska zon, genast anmäla
beslutet för polis-, tull- och lotsmyndigheterna samt Kustbevakningen. Po-
lismyndigheten och Kustbevakningen skall, om det behövs, vidta åtgärder
för att förhindra överträdelse av förbudet. Tull- och lotsmyndigheterna skall,
så länge förbudet gäller, inställa de förrättningar för fartygets resa som an-
kommer på dem.

Gäller förbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom en främmande

stats sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av en svensk ut-
landsmyndighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till myndigheten.

8 kap.

2 §

Vattenföroreningsavgiften skall påföras den fysiska eller juridiska per-

son som vid överträdelsen var fartygets ägare eller redare. Om ägaren visar
att han eller hon har saknat inflytande över fartygets drift får avgift dock inte
påföras honom eller henne.

För vattenföroreningsavgift som delägarna i ett partrederi skall betala en-

ligt första stycket, svarar de solidariskt.

3 §

13

Vattenföroreningsavgiften skall bestämmas med hänsyn till utsläp-

pets omfattning samt fartygets storlek (bruttodräktighet) enligt följande ta-
bell.

Med bruttodräktighet avses det bruttodräktighetstal som anges i det för

fartyget gällande mätbrevet. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde när utsläppet inträf-
fade.

12

Senaste lydelse 2001:876.

13

Senaste lydelse 1994:1796.

Utsläppt
oljemängd i liter

Avgift i prisbasbelopp för fartyg med

bruttodräktighet

upp till och
med 3 000

3 001�
15 000

15 001�
50 000

50 001
och större

mindre än 50

1

1,5

2

2,5

50�1 000

2

3

4

5

1 001 �
26 000

2
samt 0,16

3
samt 0,24

4
samt 0,32

5
samt 0,4

per påbörjat antal 1 000 liter utöver 1 000 liter

26 001 �
101 000

6
samt 0,16

9
samt 0,24

12
samt 0,32

15
samt 0,48

per påbörjat antal 1 000 liter utöver 26 000 liter

101 001 �
501 000

18
samt 0,04

27
samt 0,06

36
samt 0,08

51
samt 0,12

per påbörjat antal 1 000 liter utöver 101 000 liter

501 001
och mer

34
samt 0,02

51
samt 0,03

68
samt 0,04

99
samt 0,06

per påbörjat antal 1 000 liter utöver 501 000 liter

background image

8

SFS 2001:1294

9 §

I fråga om förbud eller föreläggande enligt 6 eller 7 § gäller 7 kap. 7�

10 §§ i tillämpliga delar.

9 kap. �verklagande m.m.

1 §

14

Om ett beslut enligt 7 kap. 4 § första stycket, 5, 6 eller 6 b § har med-

delats av någon annan myndighet än Sjöfartsverket, skall det genast under-
ställas verket. Om ett beslut enligt 8 kap. 6 § har meddelats av någon annan
myndighet än Kustbevakningen, skall det genast underställas detta verk.

2 §

15

Beslut som har meddelats av Sjöfartsverket i frågor som avses i

3 kap. 9 § eller 7 kap. 4 § första stycket, 5, 6, 6 a eller 6 b § får överklagas
hos allmän förvalningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i andra frågor som avses i 1�7 kap. får överklagas hos
1. Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som

inte är central förvaltningsmyndighet och inte heller kommunal myndighet,
eller

2. regeringen, om beslutet har meddelats av Sjöfartsverket eller av en an-

nan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.

3 §

16

Kustbevakningens beslut om vattenföroreningsavgift och om förbud

eller föreläggande enligt 8 kap. 6 eller 7 § får överklagas hos den tingsrätt
som är sjörättsdomstol i den ort där den enhet vid Kustbevakningen som har
meddelat det överklagade beslutet har sitt säte.

10 kap.

1 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot förbud som gäller enligt 2 kap. 2 § första stycket
eller mot 2 kap. 4 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av
2 kap. 2 § andra stycket eller 2 kap. 3 §, om inte gärningen är belagd med
strängare straff i brottsbalken eller miljöbalken.

2 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms befälhavaren, om han eller

hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i den tillsyn som behövs för
att utsläpp inte skall ske i strid med denna lag eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen. Om befälhavaren har delegerat ansvaret för tillsy-
nen över hanteringen ombord av skadliga ämnen till ett annat befäl eller om
ett visst befäl har sådant ansvar till följd av tjänstens beskaffenhet, gäller vad
som nu har sagts i motsvarande mån det befälet.

3 §

17

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot

1. en föreskrift om begränsning av eller förbud mot trafik eller om läkt-

ring av skadliga ämnen som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 eller 2 §,

14

Senaste lydelse 1988:437.

15

Senaste lydelse 2001:876.

16

Senaste lydelse 1988:437.

17

Senaste lydelse 2001:876.

background image

9

SFS 2001:1294

2. ett förbud eller föreläggande i fråga om ett fartyg som har meddelats

med stöd av 7 kap. 4 eller 5 §, eller

3. ett förbud i fråga om ett fartyg som har meddelats med stöd av 7 kap. 6

eller 6 a §.

4 §

18

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som i strid med en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 kap.

8 § 1 uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att lämna avfall som inne-
håller olja eller andra skadliga ämnen till en mottagningsanordning,

2. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg

i strid med ett förbud som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 §,

3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift
a) om hantering av skadliga ämnen som har meddelats med stöd av 4 kap.

3 §,

b) om dagböcker och andra handlingar som har meddelats med stöd av

5 kap. 1 §, eller

c) om skyldighet att rapportera utsläpp och andra händelser eller att lämna

uppgifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 §,

4. den som uppsåtligen bryter mot föreskriften i 5 kap. 2 § första stycket

om skyldighet att hålla dagbok och andra handlingar tillgängliga,

5. ett fartygs redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet un-

derlåter att se till att fartyget undergår sådan besiktning som anges i 6 kap.
1 §.

5 §

Till böter döms

1. den som uppsåtligen bryter mot förbudet att ta ut avgift för mottagning,

behandling eller annan hantering av avfall enligt 3 kap. 4 § första stycket el-
ler 5 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 §
andra stycket,

2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att lämna sådana

uppgifter som avses i 3 kap. 6 § eller bryter mot ett förbud mot lastning, re-
paration eller annan verksamhet enligt 3 kap. 6 § eller bryter mot en före-
skrift som har meddelats med stöd av samma paragraf,

3. den som uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift till en tillsynsmyndighet

för att få ett certifikat som utfärdas med stöd av denna lag eller för att få gil-
tighetstiden för ett sådant certifikat förlängd,

4. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en före-

skrift om märkning av olja som har meddelats med stöd av 7 kap. 11 § första
stycket,

5. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att i förväg anmäla

avlämning av avfall enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av
3 kap. 8 § 2.

7 §

Bryter någon mot ett förbud eller föreläggande enligt 7 kap. 4, 5 eller 6

b §, som har förenat med vite, skall han inte dömas till ansvar.

18

Senaste lydelse 1998:822.

background image

10

SFS 2001:1294

8 §

19

Mål om ansvar för brott som avses i denna lag eller om ersättning för

åtgärder som verkställts enligt 7 kap. 9 § handläggs av tingsrätt som är behö-
rig domstol enligt rättegångsbalken eller enligt 21 kap. 1, 2 och 8 §§ sjöla-
gen (1994:1009).

Om ett brott som avses i denna lag har begåtts på ett svenskt fartyg utan-

för svenskt sjöterritorium får åtal för brottet väckas även vid den domstol
vars domkrets ligger närmast den plats där brottet förövades.

Om ett brott som avses i denna lag har begåtts på ett utländskt fartyg utan-

för svensk hamn får åtal för brottet väckas även vid den domstol vars dom-
krets omfattar eller ligger närmast den plats där brottet förövades.

10 §

Om ett brott enligt 1, 2, 3 eller 4 § har begåtts på ett utländskt fartyg i

Sveriges ekonomiska zon döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller
3 § brottsbalken inte är tillämplig. Detsamma gäller om gärningen kan för-
anleda ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.

11 §

�&tal för ett brott som avses i 10 § får väckas endast

1. om brottet avser ett förbjudet utsläpp och detta har medfört betydande

skador på den svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller
på tillgångar i Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon, eller

2. om den stat där fartyget är registrerat inte inom sex månader från det att

staten underrättats om brottet har inlett rättsliga förfaranden som syftar till
att ådöma straff för gärningen, eller

3. om den stat där fartyget är registrerat vid upprepade tillfällen har under-

låtit att iaktta sina skyldigheter att vidta åtgärder med anledning av överträ-
delser begångna på dess fartyg.

Att åtal för brott som avses i första stycket i vissa fall får väckas endast ef-

ter förordnande av regeringen eller den myndighet som regeringen bemyndi-
gat följer av 2 kap. 5 § brottsbalken.

11 kap. Förundersökningen

Allmänna bestämmelser

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om förundersökning om brott mot

bestämmelserna i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med
stöd av denna lag.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller även om en gärning som avses i för-

sta stycket kan föranleda ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.

Om inte annat särskilt är föreskrivet gäller rättegångsbalkens regler och

andra bestämmelser om förundersökning i allmänhet och om tvångsmedel.

2 §

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en po-

lisman har enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken att hålla förhör
och vidta andra utredningsåtgärder med anledning av brott som avses i 1 §
innan förundersökningen har hunnit inledas.

19

Senaste lydelse 1995:1085 (jfr. 1996:11).

background image

11

SFS 2001:1294

Vad som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en

polisman att ta med någon till förhör gäller även för en tjänsteman vid Kust-
bevakningen med anledning av brott som avses i 1 §.

�&tgärder som avses i första och andra stycket skall skyndsamt anmälas till

den som har rätt att leda förundersökningen.

3 §

I fråga om åklagarens och polismyndighetens rätt att anlita biträde av

Kustbevakningen och att uppdra åt en tjänsteman vid Kustbevakningen att
vidta särskilda åtgärder vid förundersökning om brott som avses i 1 § gäller
vad som sägs i 7 § lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid
polisiär övervakning.

Förundersökning med anledning av utsläpp

4 §

20 Kustbevakningen får besluta om att inleda förundersökning om brott

mot förbud som gäller enligt 2 kap. 2 § första stycket eller mot 2 kap. 4 § el-
ler mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket
eller 2 kap. 3 §. De befogenheter och skyldigheter som undersökningsleda-
ren har enligt rättegångsbalken gäller i ett sådant fall Kustbevakningen.

Kustbevakningen skall förordna särskilda befattningshavare för fullgö-

rande av uppgifter enligt första stycket.

�&klagaren skall överta ledningen av förundersökningen så snart någon

skäligen kan misstänkas för brottet. �&klagaren skall också i andra fall överta
ledningen av förundersökningen när det är påkallat av särskilda skäl.

Gripande

5 § En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en po-
lisman har enligt 24 kap. 7 § rättegångsbalken att gripa den som misstänks
för brott som avses i 1 §. �&tgärden skall skyndsamt anmälas till åklagaren.
Vad som föreskrivs i övrigt i rättegångsbalken om befogenheter och skyldig-
heter i förhållande till den som gripits gäller för tjänstemannen i samma ut-
sträckning som för en polisman, samt, om Kustbevakningen leder förunder-
sökningen, för Kustbevakningen i samma utsträckning som för en polismyn-
dighet.

Beslag

6 § En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en po-
lisman har enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken att ta föremål i beslag med an-
ledning av brott som avses i 1 §.

Om ett beslag har verkställts utan att undersökningsledaren eller åklaga-

ren har beslutat om beslaget, skall en anmälan skyndsamt göras till under-
sökningsledaren eller åklagaren som omedelbart skall pröva om beslaget
skall bestå.

20 Senaste lydelse 1995:928.

background image

12

SFS 2001:1294

Husrannsakan m.m.

7 § Husrannsakan får företas även om påföljden för gärningen endast kan
bestämmas till böter till följd av bestämmelserna i lagen (1996:517) om be-
gränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på
utländska fartyg.

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en polis-

man har enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken att företa husrannsakan med an-
ledning av brott som avses i 1 §. �&tgärden skall skyndsamt anmälas till den
som har rätt att leda förundersökningen.

8 § En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en po-
lisman har enligt 28 kap. 10 § rättegångsbalken att göra en undersökning
med anledning av brott som avses i 1 §. �&tgärden skall skyndsamt anmälas
till den som har rätt att leda förundersökningen.

Ingripanden mot utländska fartyg

9 § Beslut om att hålla förhör enligt 23 kap. eller om att använda tvångs-
medel enligt 24�28 kap. rättegångsbalken ombord på ett utländskt fartyg
som befinner sig utanför svenskt inre vatten skall meddelas av åklagaren el-
ler rätten.

Vid fara i dröjsmål har en tjänsteman vid Kustbevakningen eller en polis-

man befogenhet att vidta åtgärd enligt första stycket, om åtgärden är sådan
att en kustbevakningstjänsteman eller polisman annars får besluta om den
enligt detta kapitel eller enligt rättegångsbalken. �&tgärden skall skyndsamt
anmälas till åklagaren, som omedelbart skall pröva frågan om åtgärder be-
träffande fartyget.

10 § Ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorial-
hav får åtgärder som avses i 9 § vidtas endast om det finns grundad anled-
ning att anta att ett förbjudet utsläpp har skett från fartyget inom Sveriges
sjöterritorium eller att det på fartyget i svenskt inre vatten har begåtts ett
brott som avses i 10 kap. 3 eller 4 §.

Om utsläpp har skett från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon,

gäller i fråga om rätt att vidta åtgärder vad som föreskrivs i 11 och 12 §§.

11 § Ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorial-
hav eller ekonomiska zon får åtgärder som avses i 9 § vidtas med anledning
av ett utsläpp i den ekonomiska zonen endast

1. om det är klarlagt att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget,

och

2. detta utsläpp har medfört eller kan medföra betydande skador på den

svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångar
inom Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon.

Trots bestämmelserna i första stycket får förhör enligt 23 kap., beslag en-

ligt 27 kap. i form av oljeprov eller husrannsakan enligt 28 kap. 1 § rätte-
gångsbalken genomföras om det finns grundad anledning att anta att det har
skett ett förbjudet utsläpp från fartyget i den ekonomiska zonen och

background image

13

SFS 2001:1294

1. utsläppet har medfört eller kan medföra betydande förorening av den

marina miljön, och

2. fartygets befälhavare har vägrat att lämna uppgifter om fartygets identi-

tet och registreringshamn, senaste och nästa anlöpningshamn eller annan re-
levant information som har begärts, eller har lämnat uppgifter som uppen-
barligen inte överensstämmer med verkliga förhållanden, och

3. ett ingripande mot fartyget är påkallat av omständigheterna i övrigt.

12 § �&tgärder som avses i 9 § får, utöver vad som anges i 10 och 11 §§,
vidtas mot ett utländskt fartyg som befinner sig utanför Sveriges sjöterrito-
rium om de förutsättningar som anges i 10 eller 11 § föreligger och fartyget
har blivit föremål för omedelbart förföljande. Rätten till omedelbart förföl-
jande upphör när fartyget kommer in på en annan stats territorialhav.

13 § I fråga om ett utländskt fartyg som har sådant certifikat som avses i
4 kap. 1 § eller motsvarande handlingar utfärdade av behöriga utländska
myndigheter och som medför handlingar som avses i 5 kap. 1 § skall dessa
handlingar granskas innan andra utredningsåtgärder vidtas. När hand-
lingarna har granskats får en åtgärd som avses i 9 § vidtas endast om gransk-
ningen av handlingarna inte är tillräcklig för att bekräfta en misstanke om att
det på fartyget har begåtts ett sådant brott som avses i 1 §.

Kvarhållande av fartyg, m.m.

14 § En tjänsteman vid Kustbevakningen eller en polisman får stoppa ett
fartyg och hålla kvar det under den tid som behövs för att hålla förhör enligt
23 kap. rättegångsbalken eller använda ett tvångsmedel enligt 24�28 kap.
rättegångsbalken.

Om det uppenbart behövs för att åtgärden skall kunna vidtas får fartyget

även föras in till hamn.

Hålls ett fartyg kvar av skäl som anges i 11 § andra stycket får fartyget fö-

ras in till hamn endast om det uppenbart behövs för att en husrannsakan skall
kunna genomföras. Fartyget skall därefter omedelbart tillåtas att avgå, om
det inte efter husrannsakan finns förutsättningar enligt 11 § första stycket att
vidta någon ytterligare åtgärd.

Finns det inte längre fog för en åtgärd skall den omedelbart hävas.

Rapportering till flaggstaten

15 § Om en åtgärd avseende ett utländskt fartyg har vidtagits med stöd av
detta kapitel skall konsuln eller den närmaste diplomatiske representanten
för den stat där fartyget är registrerat (flaggstaten) genast underrättas om åt-
gärden och omständigheterna kring denna. Sådan underrättelse skall, när så
är möjligt, även lämnas till sjöfartsmyndigheten i samma stat.

Väcks åtal för brott som avses i 1 § och har brottet begåtts på ett utländskt

fartyg i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon skall flaggstaten under-
rättas om åtalet på det sätt som anges i första stycket.

16 § Har en förundersökning inletts om brott mot en bestämmelse om för-
bud mot utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen och kan det skäligen be-

background image

14

SFS 2001:1294

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

faras att brottet har begåtts på ett fartyg registrerat i en främmande stat, skall
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer pröva om den
staten skall upplysas om överträdelsen och tillställas utredningen i syfte att
lagföringen i stället skall ske där (flaggstatsrapport).

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrif-

ter om flaggstatsrapport vid otillåtna utsläpp av skadliga ämnen och om
flaggstatsrapport i fråga om andra brott som avses i 1 §.

�vrigt

17 § Vad som sägs i 6 och 8 §§ lagen (1982:395) om Kustbevakningens
medverkan vid polisiär övervakning gäller även vid tillämpningen av detta
kapitel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.
2. För utsläpp som skett före ikraftträdandet gäller 8 kap. 2 och 3 §§ i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.