SFS 2006:1318 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2006:1318 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
061318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LLICCO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LLICCO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LLICDP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:LLICCO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:LLICCO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:LLICCO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LLICCO+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LLICCO+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LLICCO+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LLICCN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot <br/>f�rorening fr�n fartyg;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2006.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1980:424) om �t-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">g�rder mot f�rorening fr�n fartyg</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 1 kap. 2 � och 10 kap. 10 � skall ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 kap. 12 �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen anv�nds beteckningar som har f�ljande betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2005/06:209, bet. 2006/07:TU2, rskr. 2006/07:4.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om<br/>f�roreningar f�rorsakade av fartyg och inf�randet av sanktioner f�r �vertr�delser<br/>(EUT L 255, 30.9.2005, s. 11, Celex 32005L0035).</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Lagen omtryckt 1983:463.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 1996:527.</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">Beteckning</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft10">Betydelse</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">�stersj�omr�det</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft111">Allt vattenomr�de i den egentliga �stersj�n med<br/>Bottniska viken, Finska viken och inloppet till<br/>�stersj�n upp till latitudparallellen genom<br/>Skagen i Skagerack vid 57� 44,8� nord</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">Fartyg</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft111">Fartyg, sv�vare, undervattensfartyg, fasta eller<br/>flytande plattformar samt andra flytande anord-<br/>ningar som anv�nds till sj�ss</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">Skadligt �mne</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft111">Olja och andra �mnen som, om de kommer ut i<br/>havet, i n�got annat vattenomr�de eller i luften,<br/>kan inneb�ra risker f�r m�nniskors h�lsa, vara<br/>skadliga f�r den marina faunan eller floran,<br/>skada sk�nhets- eller rekreationsv�rden eller<br/>st�ra annat r�ttm�tigt utnyttjande av havet eller<br/>andra vattenomr�den</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2006:1318</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:1318</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:211px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett brott enligt 1, 2, 3 eller 4 � har beg�tts p� ett utl�ndskt fartyg</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">i Sveriges ekonomiska zon d�ms vid svensk domstol �ven om 2 kap. 2 eller<br/>3 � brottsbalken inte �r till�mplig.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett brott enligt 1 eller 2 � har beg�tts p� ett utl�ndskt fartyg inom en</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">annan stats inre vatten, territorialhav eller ekonomiska zon d�ms vid svensk<br/>domstol �ven om 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte �r till�mplig om</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. �vertr�delsen har medf�rt eller sannolikt kommer att medf�ra f�rore-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">ning inom svenskt inre vatten, territorialhav eller svensk ekonomisk zon,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft26">2. fartyget frivilligt har anl�pt svensk hamn.<br/>Om ett brott enligt 1 eller 2 � har beg�tts p� ett utl�ndskt fartyg p� det fria</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">havet d�ms vid svensk domstol �ven om 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte<br/>�r till�mplig om fartyget frivilligt har anl�pt svensk hamn. </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som anges i f�rstatredje styckena g�ller ocks� om g�rningen kan f�r-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">anleda ansvar enligt brottsbalken eller milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som anges i 23 kap. 4 � brottsbalken om anstiftan och medhj�lp</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">till brott skall g�lla i fr�ga om en g�rning som �r straffbelagd enligt denna<br/>lag �ven om f�ngelse inte kan d�mas ut f�r g�rningen p� grund av best�m-<br/>melserna i lagen (1996:517) om begr�nsning av till�mpningen av svensk lag<br/>vad g�ller vissa brott beg�ngna p� utl�ndska fartyg.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20"> P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft26">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">Utsl�pp</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft26">Varje utsl�pp i havet, i andra vattenomr�den<br/>eller i luften, s�som utstr�mning, kvittblivning,<br/>spill, l�ckage, utpumpning, utspridning eller ut-<br/>t�mning</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2001:1294.</p> <p style="position:absolute;top:53px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">Beteckning</p> <p style="position:absolute;top:53px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft20">Betydelse</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot
f�rorening fr�n fartyg;

utf�rdad den 30 november 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1980:424) om �t-

g�rder mot f�rorening fr�n fartyg

3

dels att 1 kap. 2 � och 10 kap. 10 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 kap. 12 �, av f�ljande

lydelse.

1 kap.

2 �

4

I lagen anv�nds beteckningar som har f�ljande betydelse.

1 Prop. 2005/06:209, bet. 2006/07:TU2, rskr. 2006/07:4.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om
f�roreningar f�rorsakade av fartyg och inf�randet av sanktioner f�r �vertr�delser
(EUT L 255, 30.9.2005, s. 11, Celex 32005L0035).

3 Lagen omtryckt 1983:463.

4 Senaste lydelse 1996:527.

Beteckning

Betydelse

�stersj�omr�det

Allt vattenomr�de i den egentliga �stersj�n med
Bottniska viken, Finska viken och inloppet till
�stersj�n upp till latitudparallellen genom
Skagen i Skagerack vid 57� 44,8� nord

Fartyg

Fartyg, sv�vare, undervattensfartyg, fasta eller
flytande plattformar samt andra flytande anord-
ningar som anv�nds till sj�ss

Skadligt �mne

Olja och andra �mnen som, om de kommer ut i
havet, i n�got annat vattenomr�de eller i luften,
kan inneb�ra risker f�r m�nniskors h�lsa, vara
skadliga f�r den marina faunan eller floran,
skada sk�nhets- eller rekreationsv�rden eller
st�ra annat r�ttm�tigt utnyttjande av havet eller
andra vattenomr�den

SFS 2006:1318

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2006

background image

2

SFS 2006:1318

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

10 kap.

10 �

5

Om ett brott enligt 1, 2, 3 eller 4 � har beg�tts p� ett utl�ndskt fartyg

i Sveriges ekonomiska zon d�ms vid svensk domstol �ven om 2 kap. 2 eller
3 � brottsbalken inte �r till�mplig.

Om ett brott enligt 1 eller 2 � har beg�tts p� ett utl�ndskt fartyg inom en

annan stats inre vatten, territorialhav eller ekonomiska zon d�ms vid svensk
domstol �ven om 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte �r till�mplig om

1. �vertr�delsen har medf�rt eller sannolikt kommer att medf�ra f�rore-

ning inom svenskt inre vatten, territorialhav eller svensk ekonomisk zon,
och

2. fartyget frivilligt har anl�pt svensk hamn.
Om ett brott enligt 1 eller 2 � har beg�tts p� ett utl�ndskt fartyg p� det fria

havet d�ms vid svensk domstol �ven om 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte
�r till�mplig om fartyget frivilligt har anl�pt svensk hamn.

Det som anges i f�rstatredje styckena g�ller ocks� om g�rningen kan f�r-

anleda ansvar enligt brottsbalken eller milj�balken.

12 �

Det som anges i 23 kap. 4 � brottsbalken om anstiftan och medhj�lp

till brott skall g�lla i fr�ga om en g�rning som �r straffbelagd enligt denna
lag �ven om f�ngelse inte kan d�mas ut f�r g�rningen p� grund av best�m-
melserna i lagen (1996:517) om begr�nsning av till�mpningen av svensk lag
vad g�ller vissa brott beg�ngna p� utl�ndska fartyg.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

Utsl�pp

Varje utsl�pp i havet, i andra vattenomr�den
eller i luften, s�som utstr�mning, kvittblivning,
spill, l�ckage, utpumpning, utspridning eller ut-
t�mning

5 Senaste lydelse 2001:1294.

Beteckning

Betydelse

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.