SFS 2006:1318 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2006:1318 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
061318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 30 november 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1980:424) om åt-

gärder mot förorening från fartyg

3

dels att 1 kap. 2 § och 10 kap. 10 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 12 §, av följande

lydelse.

1 kap.

2 §

4

I lagen används beteckningar som har följande betydelse.

1 Prop. 2005/06:209, bet. 2006/07:TU2, rskr. 2006/07:4.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om
föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser
(EUT L 255, 30.9.2005, s. 11, Celex 32005L0035).

3 Lagen omtryckt 1983:463.

4 Senaste lydelse 1996:527.

Beteckning

Betydelse

�stersjöområdet

Allt vattenområde i den egentliga �stersjön med
Bottniska viken, Finska viken och inloppet till
�stersjön upp till latitudparallellen genom
Skagen i Skagerack vid 57º 44,8´ nord

Fartyg

Fartyg, svävare, undervattensfartyg, fasta eller
flytande plattformar samt andra flytande anord-
ningar som används till sjöss

Skadligt ämne

Olja och andra ämnen som, om de kommer ut i
havet, i något annat vattenområde eller i luften,
kan innebära risker för människors hälsa, vara
skadliga för den marina faunan eller floran,
skada skönhets- eller rekreationsvärden eller
störa annat rättmätigt utnyttjande av havet eller
andra vattenområden

SFS 2006:1318

Utkom från trycket
den 13 december 2006

background image

2

SFS 2006:1318

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

10 kap.

10 §

5

Om ett brott enligt 1, 2, 3 eller 4 § har begåtts på ett utländskt fartyg

i Sveriges ekonomiska zon döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller
3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Om ett brott enligt 1 eller 2 § har begåtts på ett utländskt fartyg inom en

annan stats inre vatten, territorialhav eller ekonomiska zon döms vid svensk
domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig om

1. överträdelsen har medfört eller sannolikt kommer att medföra förore-

ning inom svenskt inre vatten, territorialhav eller svensk ekonomisk zon,
och

2. fartyget frivilligt har anlöpt svensk hamn.
Om ett brott enligt 1 eller 2 § har begåtts på ett utländskt fartyg på det fria

havet döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte
är tillämplig om fartyget frivilligt har anlöpt svensk hamn.

Det som anges i första�tredje styckena gäller också om gärningen kan för-

anleda ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.

12 §

Det som anges i 23 kap. 4 § brottsbalken om anstiftan och medhjälp

till brott skall gälla i fråga om en gärning som är straffbelagd enligt denna
lag även om fängelse inte kan dömas ut för gärningen på grund av bestäm-
melserna i lagen (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag
vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Utsläpp

Varje utsläpp i havet, i andra vattenområden
eller i luften, såsom utströmning, kvittblivning,
spill, läckage, utpumpning, utspridning eller ut-
tömning

5 Senaste lydelse 2001:1294.

Beteckning

Betydelse

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.