SFS 2010:1228 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg / SFS 2010:1228 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
101228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

2

Vattenföroreningsavgiften ska bestämmas med hänsyn till utsläppets

omfattning samt fartygets storlek (bruttodräktighet) enligt följande tabell.

Med bruttodräktighet avses det bruttodräktighetstal som anges i det för

fartyget gällande mätbrevet. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när utsläppet in-
träffade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2001:1294.

SFS 2010:1228

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.