SFS 1981:655

810655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1981:655

Lag

Utkom från trycket

OHi vissB BVgifter i allmän hamn;

den 30 juni 1981

utfärdad den 18 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Den som innehar en allmän hamn fär ta ut avgifter, utan att hamninneha­

varen tillhörig kaj, brygga eller liknande anordning inom hamnens område

anlöps eller nyttjas,

1. för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknan de anordning som till­

hör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens om­
råde,

2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde,
3. för gods som lastas eller lossas över kaj, brygga eller liknande anord­

ning som tillhör någon an nan än hamninnehavaren men som ligger inom
hamnens område.

Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2. gäller endast inom det om­

råde där trafiken enligt vad sjöfartsverket fastställt kan anses ha nytta av

hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om fastställelse
görs av hamninnehavaren.

Denna lag träder i kraft den I oktober 1981. Sjöfartsverket får dock före

nämnda dag pröva ansökan enligt andra stycket i lagen.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

CLAES ELMSTEDT

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1980/81:132, TU 29, rskr 357.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik