SFS 2014:448 Lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall / SFS 2014:448 Lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
140448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:129) om flytt-

ning av fordon i vissa fall

dels att 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om rätt för staten eller för en

kommun att i vissa fall flytta ett fordon som är parkerat i strid mot föreskrifter
om parkering eller stannande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
om fordonets ägare har obetalda och förfallna skulder avseende avgifter enligt
samma lag.

6 §

2

Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kom-

munen om beslutet om flyttning har verkställts av en kommunal myndighet
och i annat fall staten om

1. ägaren har delgetts sådan underrättelse som avses i 5 § och inte hämtat

fordonet inom en månad därefter,

2. ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse

skedde enligt 5 §, eller

3. ägaren får anses ha uppgett sin rätt till fordonet.
Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.
Värdet av ett fordon som flyttas med stöd av 2 a § och som därefter tillfal-

ler staten eller kommunen enligt första stycket ska, efter det att kostnaderna
enligt 7 § betalats, tillgodoräknas ägaren genom avräkning mot dennes obe-
talda och förfallna avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.
Avräkning ska i första hand ske mot de äldsta skulderna.

8 §

Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats behöver inte

lämnas ut förrän kostnaderna enligt 7 § har betalats. Vid exekutiv försäljning
har kostnader enligt 7 § företräde framför sådan fordran som avses i lagen
(2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och
avgifter.

Ett fordon som har flyttats med stöd av 2 a § och som inte är utmätt behö-

ver inte heller lämnas ut förrän de förfallna avgifter, som ägaren är betal-

1 Prop. 2013/14:176, bet. 2013/14:CU36, rskr. 2013/14:239.

2 Senaste lydelse 2003:637.

SFS 2014:448

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:448

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

ningsansvarig för enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, har beta-
lats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana

skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.