SFS 1982:129

820129.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982; 129

Lag

Utkom från trycket

O"" flyttning av fordon i vissa fall;

den 23 mars 1982

utfärdad den 4 mars 1982.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs följande.

1 § I denna lag förstås med

fordon; varje anordning som är eller varit f örsedd med hjul, band eller

medar och som inrättats för färd på marken på annat sätt än på skenor,

fordonsvrak: fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken

det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses över­
givet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

Vad som sägs i lagen om ägare av fordon gäller, i fråga om fordon som

innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som
innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, innehavaren

och i fråga om övergivet fordon, den som senast varit ägare.

2 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om rätt för statlig el­

ler kommunal myndighet att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det be ­
hövs för ordningen och säkerheten i trafiken el ler av naturvårdsskäl.

Regeringen får över lämna åt en eller flera myndigheter att meddela till­

stånd för andra myndigheter att besluta och verkställa flyttning av fordon.

362

' Prop. 1981/82: 65, TU 19 81/82: 9. rskr 1981/82:133.

¬

background image

3 § Fordon som flyttas enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna

SFS 1982:129

lag skall fö rvaras på en särskild för ändamålet avsedd uppställningsplats

eller ställas så nära den plats där de anträffades att de lätt kan återfinnas.

Fordonsvrak skall i stä llet skrotas eller undanskaffas på annat sätt, så

snart det lämpligen kan ske. I beslut om flyttning skall anges om fordonet
är att anse som fordonsvrak.

4 § Flyttning av fordon som inte är fordonsvrak skall utföras så att de in­

te tillfogas onödig skada.

När fordon förvaras på särskild uppställningsplats, skall nödvändiga åt­

gärder vidtas för att de inte skall skadas eller brukas obehörigen under för­

varingen.

5 § När ett beslut om flyttning har meddelats, skall den myndighet som

meddelat beslutet underrätta ägaren så snart det kan ske. I fråga om fordon

som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år skall även
den som har upplåtit nyttjanderätten (uthyraren) underrättas.

Om ett ford on har flyttats till en särskild uppställningsplats och ägaren

inte har kunnat anträffas, skall den myndighet som verkställt flyttningen
kungöra den i o rtstidning eller på annat lämpligt sätt. Myndigheten skall

också vidta de fortsa tta undersökningar och åtgärder som kan anses påkal­

lade för att göra underrättelse möjlig.

1 fall då ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats, skall un­

derrättelse enligt första stycket innehålla upplysning om vad som enligt 6 §

blir följden om fordonet inte avhämtas inom där angiven tid. Kungörelse

enligt andra stycket skall innehålla uppgift om följden enligt 6 § av att äga­

ren efter där angiven tid fort farande är okänd.

6 § �r äga ren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställnings­

plats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om

flyttningen skedde i enlig het med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats

inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs äga­

ren eller måste ägaren annars anses ha uppgett sin rätt till fordonet, tillfal­

ler det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndig­
het, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller sta­

ten.

7 § �garen av e tt fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyl­
dig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidta­
gits med stöd av lagen. Ersättningsskyldighet föreligger inte, om ägaren
gör sannolikt att fordonet frånhänts honom genom brott.

Vid beräkning av ersättningen skall fordonets värde dras av från kostna­

derna om äganderätten har övergått enligt 6 §.

Kostnader, som inte tas ut av ägaren, skall bäras av statsverket eller, om

flyttningsbeslutet har verkställts av en kommunal myndighet, av kommu­
nen.

Regeringen bemyndigas föreskriva om ytterligare undantag från ersätt­

ningsskyldigheten.

363

⬢ ' S' ⬢

¬

background image

SFS 1982:129

8 § Fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats behöver inte

lämnas ut förrän kostnaderna enligt 7 § betalats.

9 § Föremål som finns i ett fordon anses vid tillämpning av denna lag hö ­

ra till for donet. Om ett föremål som finns i ett fordons vrak inte har varit

avsett att stadigvarande brukas i for donet, behandlas det dock enligt be-

^

stämmelserna i lagen (193 8:121) om h ittegods.

10 § Beslut enligt denna lag eller enligt fö reskrifter som meddelats med
stöd av lagen får inte överklagas.

Denna lag tr äder i kraft d en ljuli 1982, då lagen 11967: 420) omflyttning

av fordon i vissa fall skall upphöra att gälla.

I fråga om fordon som flyttats på grund av beslut som meddelats före

ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

I § andra stycket gäller inte i fråga om fordon som innehas med nyttjan­

derätt enligt up plåtelse som har skett före den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

CLAES ELMSTEDT
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.