SFS 1984:320

840320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:320

om ändring n lagen (1982:129) om flyttning av Fordon II

utkom från trycket

vissa fall;

den 13juni 1984

Utfärdad den 24 maj 19 84.

Enligt liksdagens beslut' föreskrivs att 2, 3 och 7 §§ lagen (1982:129) om

flyttning av fordon i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om rätt för statlig

eller kommunal myndighet att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det

behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl.

Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot

förbud eller villkor, som avses i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid

olovlig parkering, får flyttning ske även om sådana förhållanden som anges

i första stycket inte föreligger.

Regeringen får överlämna åt en eller flera myndigheter att meddela

tillstånd för andra myndigheter att besluta och verkställa flyttning av

fordon.

3 § Fordon som flyttas med stöd av denna lag skall förvaras på en

särskild för ändamålet avsedd uppställningsplats eller ställas så nära den
plats där de anträffades att de lätt kan återfinnas.

Fordonsvrak skall i stället skrotas eller undanskaffas på annat sätt, så

snart det lämpligen kan sk e. I beslut om flyttning skall anges om fordonet

är att anse som fordons vrak.

7 § �garen av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är
skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som
vidtagits med stöd av lagen. Ersättningsskyldighet föreligger inte, om
ägaren gör sannolikt att fordonet frånhänts honom genom bro tt.

Vid beräkning av ersättningen skall fordonets värde dras av från kostna­

derna om äganderätten har övergått enligt 6 §.

Kostnader, som inte tas ut av ägaren, skall bäras av statsverket eller, om

flyttningsbeslutet har verkställts av en kommunal myndighet, av kom­

munen. Vid flyttning enligt 2 § andra stycket skall sådana kostnader i

stället bäras av den som påkallat fl yttningen.

' Prop. 1983/84: 104. TU 25. rskr 314.

849

¬

background image

SFS 1984:320

Regeringen bemyndigas f öreskriva om ytterligare undantag från ersätt­

ningsskyldigheten.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1984 . Vid tillämpningen av den nya

bestämmelsen i 2 § a ndra stycket skall hänsyn inte tas till parkeringstid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Barbro Fischerström

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.