SFS 1993:1419 Lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall / SFS 1993:1419 Lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
SFS 1993_1419 Lag om ändring i lagen (1982_129) om flyttning av fordon i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3673

SFS 1993:1419
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i
vissa fall;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:129) om flyttning

av fordon i vissa fall skall ha följande lydelse.

5 § När ett beslut om flyttning har meddelats, skall den myndighet som
meddelat beslutet underrätta ägaren så snart det kan ske. I fråga om fordon
som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år skall även
den som har upplåtit nyttjanderätten (uthyraren) underrättas.

Om ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats och ägaren

inte har kunnat anträffas, skall den myndighet som verkställt flyttningen
kungöra den genom anslag i myndighetens lokal. Myndigheten skall också
vidta de fortsatta undersökningar och åtgärder som kan anses påkallade
för att göra underrättelse möjlig.

I fall då ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats, skall

underrättelse enligt första stycket innehålla upplysning om vad som enligt*
6 § blir följden om fordonet inte avhämtas inom där angiven tid. Kungö-
relse enligt andra stycket skall innehålla uppgift om följden enligt 6 § av att
ägaren efter där angiven tid fortfarande är okänd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

ALF SVENSSON

1

Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70.

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.