SFS 2006:561 Lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall / SFS 2006:561 Lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
060561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1982:129) om flyttning

av fordon i vissa fall skall ha följande lydelse.

1 §

2 I denna lag förstås med

1. fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band,

medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på
annat sätt än på skenor,

2. registrerat fordon: fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det mili-

tära fordonsregistret eller motsvarande utländska register,

3. fordonsvrak: fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken

det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses över-
givet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

Vad som sägs i lagen om ägare av fordon gäller, i fråga om fordon som

innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som
innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, innehavaren och i
fråga om övergivet fordon, den som senast varit ägare.

Om ägaren av ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret eller den

som enligt andra stycket likställs med ägaren inte har fyllt 18 år, tillämpas
det som sägs i lagen om ett fordons ägare i stället på den förmyndare som
har registrerats i vägtrafikregistret. Detta gäller dock inte

1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller
2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förarbehörighet för ett

fordon som kan dra släpfordonet.

Vad som sägs i lagen om markägare gäller också den som på grund av av-

tal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering
inom området.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
2. Hänför sig en fråga om vem som skall anses som ägare av ett fordon till

en tidpunkt före lagens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.

1 Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328.

2 Senaste lydelse 2003:637.

SFS 2006:561

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:561

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.