SFS 2003:637 Lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall / SFS 2003:637 Lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
030637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall;

utfärdad den 30 oktober 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 2, 4�7 och 9 §§ lagen

(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall skall ha följande lydelse.

1 §

I denna lag förstås med

1. fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band,

medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på
annat sätt än på skenor,

2. registrerat fordon: fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det mili-

tära fordonsregistret eller motsvarande utländska register,

3. fordonsvrak: fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken

det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergi-
vet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

Vad som sägs i lagen om ägare av fordon gäller, i fråga om fordon som

innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som
innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, innehavaren och i
fråga om övergivet fordon, den som senast varit ägare.

Vad som sägs i lagen om markägare gäller också den som på grund av av-

tal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering
inom området.

2 §

2

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om rätt för statlig el-

ler kommunal myndighet att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det be-
hövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl.

Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant

förbud eller villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt 3 § samma lag, får flytt-
ning ske även om sådana förhållanden som anges i första stycket inte före-
ligger.

Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans

mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordo-
nets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare
inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en må-

1

Prop. 2002/03:105, bet. 2003/04:TU2, rskr. 2003/04:8.

2

Senaste lydelse 1984:320.

SFS 2003:637

Utkom från trycket
den 11 november 2003

background image

2

SFS 2003:637

nad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsäga-
ren.

Regeringen får överlämna åt en eller flera myndigheter att meddela till-

stånd för andra myndigheter att besluta och verkställa flyttning av fordon.

4 §

Flyttning av fordon som inte är fordonsvrak skall utföras så att fordo-

nen och föremål som hör till dessa inte tillfogas onödig skada.

När fordon förvaras på särskild uppställningsplats, skall nödvändiga åt-

gärder vidtas för att de inte skall skadas eller brukas obehörigen under förva-
ringen.

5 §

3

När ett beslut om flyttning av ett registrerat fordon har meddelats,

skall den myndighet som meddelat beslutet underrätta ägaren så snart det
kan ske. Detsamma gäller om ett flyttningsbeslut har meddelats avseende ett
fordon som inte är registrerat och det genom märkning eller på annat sätt
omedelbart framgår vem som är fordonets ägare. I fråga om fordon som
innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år skall även den som
har upplåtit nyttjanderätten (uthyraren) underrättas.

Om ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats och ägaren

inte har kunnat anträffas, skall den myndighet som verkställt flyttningen
kungöra den genom anslag i myndighetens lokal. Om det flyttade fordonet
är registrerat skall myndigheten dessutom vidta de fortsatta undersökningar
och åtgärder som kan anses motiverade för att underrätta fordonets ägare om
flyttningen.

I fall då ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats, skall un-

derrättelsen enligt första stycket innehålla upplysning om vad som enligt 6 §
blir följden om fordonet inte avhämtas inom där angiven tid. Kungörelse en-
ligt andra stycket skall innehålla uppgift om följden enligt 6 § av att ägaren
efter där angiven tid fortfarande är okänd.

6 §

Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller

kommunen om beslutet om flyttning har verkställts av en kommunal myn-
dighet och i annat fall staten om

1. ägaren har delgetts sådan underrättelse som avses i 5 § och inte hämtat

fordonet inom en månad därefter,

2. ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungö-

relse skedde enligt 5 §, eller

3. ägaren får anses ha uppgett sin rätt till fordonet.
Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.

7 §

4

�garen av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig

att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits
med stöd av lagen. Ersättningsskyldighet föreligger inte, om ägaren gör san-
nolikt att fordonet frånhänts honom genom brott.

Vid beräkning av ersättningen skall fordonets värde dras av från kostna-

derna om äganderätten har övergått enligt 6 §.

3

Senaste lydelse 1993:1419.

4

Senaste lydelse 1984:320.

background image

3

SFS 2003:637

Kostnader, som inte tas ut av ägaren, skall bäras av staten eller, om flytt-

ningsbeslutet har verkställts av kommunal myndighet, av kommunen. Vid
flyttning enligt 2 § andra eller tredje stycket skall sådana kostnader i stället
bäras av den som begärt flyttningen.

Regeringen bemyndigas föreskriva om ytterligare undantag från ersätt-

ningsskyldigheten.

9 §

Föremål som finns på eller i ett fordon anses vid tillämpningen av

denna lag höra till fordonet. Om ett föremål som finns i ett fordonsvrak inte
har varit avsett att stadigvarande brukas i fordonet, behandlas det dock enligt
bestämmelserna i lagen (1938:121) om hittegods.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.