SFS 2014:923 Lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser / SFS 2014:923 Lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
140923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av
Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974
om en uppförandekod för linjekonferenser;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1983:1015) med anled-

ning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en upp-
förandekod för linjekonferenser ska ha följande lydelse.

12 §

En ansökan om att en rekommendation ska förklaras verkställbar görs

till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Rekommendationen ska ges in i
original eller i bestyrkt kopia. Om en handling i ärendet inte är skriven på
svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av
handlingen ges in.

Om en rekommendation förklaras verkställbar, verkställs rekommendatio-

nen på samma sätt som en dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring

tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:923

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.