SFS 1994:1025 Lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser / SFS 1994:1025 Lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
SFS 1994_1025 Lag om ändring i lagen (1983_1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1025

Utkom från trycket

den 28 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av
Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om
en uppförandekod för linjekonferenser;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (1983:1015) med

anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en

uppförandekod för linjekonferenser skall ha följande lydelse.

10 § Mål enligt 7 § prövas av den tingsrätt som är behörig enligt 21 kap.

1 och 2 §§ sjölagen (1994: 1009). Finns inte behörig sjörättsdomstol, får

talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

1

Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

2138

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.