SFS 1994:1795 Lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser / SFS 1994:1795 Lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
SFS 1994_1795 Lag om ändring i lagen (1983_1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6453

SFS 1994:1795
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av
Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om
en uppförandekod för linjekonferenser;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1983:1015) med

anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en
uppförandekod för linjekonferenser

dels att 3 - 5 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § skall utgå,
dels att 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

2 § Kap. I - V samt kap. VI art. 2 3 - 2 5 , 26 (2), 27, 29, 3 1 - 3 8 och 4 0 -
45 i konventionen skall i sin engelska text gälla som svensk lag, om inte
annat framgår av det följande. Konventionens engelska text jämte en
svensk översättning är intagen i bilaga till denna lag.

Regeringen fullgör de uppgifter som enligt konventionen ankommer på

behörig myndighet, om inte annat föreskrivs i denna lag.

Följande bestämmelser skall gälla vid tillämpningen av konventionen

och rådets förordning (EEG) nr 954/79 av den 15 maj 1979 om medlemsta-
ternas ratifikation av eller anslutning till Förenta nationernas konvention
om en uppförandekod för linjekonferenser.

7 § Talan som gäller tillämpningen av bestämmelserna i konventionen
eller som på annat sätt rör rättsförhållanden som är reglerade i rådets

förordning (EEG) nr 954/79 eller i denna lag får väckas vid svensk domstol

a) om den gäller en konferens som betjänar svensk utrikeshandel,
b) om talan riktas mot någon som har hemvist här i riket,
c) om talan riktas mot någon som på grund av avtal skall svara här,
d) om talan riktas mot någon som med hänsyn till sakens anknytning till

svenska förhållanden bör svara här.

Talan kan avvisas, om tvisten på grund av anknytning till en annan stat

eller med hänsyn till omständigheterna inte är ägnad att avgöras här.

En fordran som grundar sig på ett rättsförhållande som är reglerat i

konventionen är preskriberad, om talan inte har väckts inom två år efter
det att fordringen uppkom. Har inom den tiden sådant förlikningsförfa-
rande som anges i kap. VI i konventionen inletts, preskriberas fordringen
sex månader efter det att förfarandet avslutades, om inte preskription
inträffar senare enligt tvåårsregeln. Gäller talan annat än penningfordran
räknas tiden från det att den omständigheten inträffade som yrkandet

hänför sig till.

1

Prop. 1994/95:71, bet. 1994/95:TU7, rskr. 1994/95:99.

background image

6454

SFS 1994:1795

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen i sin äldre lydelse
skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.