SFS 1991:652

910652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:652

om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning Utkom från tryc ket

och avlysning av allmän farled och allmän hamn;

den njuni t99i

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att det i lagen (1983:293) om inrät­

tande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn skall

inforas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

la § Vid prövning av ärenden enligt denna lag skall lagen (1987:12) om
hushållning med natu rresurser m.m. tillämpas.

' Prop. 1990/91:90, B0UI8, rskr. 342.

1067

¬

background image

SFS 1991:652

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.