SFS 1983:293

830293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t

SFS 1983:293

Lag

Utkom från trycket

om inrättande, utvidgning och avlysning av

den 25 maj 1983

och ailmän hamn;

utfärdad den 5 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § En allmän farled eller en allmän hamn får inrättas, om farleden eller

hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän
farled får även inrättas, om den är av väsentlig betydelse för fiskeri­

näringen eller om den är av väsentlig betydelse för trafiken med fritidsbå­

tar och det behövs med hä nsyn till säkerheten i farleden.

Första stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna far leder

eller hamnar.

2 § En allmän farled eller en allmän hamn skall helt eller delvis av lysas

1. om farleden eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål utan att

säkerheten äventyras,

2. om farleden eller hamnen inte behövs för sitt ändamål,

3. om farleden eller hamnen inte sköts så att dess ändamål tillgodoses.

3 § Om det är påkallat med hänsyn till det ändamål som en allmän farled

skall tillgodose, säkerheten i farleden eller i övrigt med hänsyn till allmän
eller enskild rätt, får särskilda föreskrifter meddelas om h ur den allmänna

farleden skall ordnas och begagnas.

4 § Beslut enligt 1-3 §§ meddelas av regeringen eller, om regeringen

bestämmer det, av sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen genom

besvär.

5 § Sjöfartsverket skall föra ett register över allmänna farleder och all­

männa hamnar enligt denna lag. I registret skall anges vem som svarar för

farleden eller hamnen samt finnas uppgift om sådana särskilda föreskrifter
som har meddelats enligt 3 §.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift

som har meddelats med stöd av 3 § döms till böter eller fängelse i högst ett
år.

714

' Prop. 1981/82; 130, JoU 1982/83: 30, rskr 274.

¬

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

SFS 1983:293

2. De allmänna farleder och hamnar som finns vid ikraftträdandet av

denna lag skall upphöra att vara allmänna vid utgången av de cember 1987,
om inte dessförinnan med tillämpning av 1 § har b eslutats att farleden eller

hamnen fortfarande skall vara allmän.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

OVE RAINER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.