SFS 2017:959 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn / SFS 2017:959 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
170959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1983:293) om inrät-

tande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

2

dels att nuvarande 1 c § ska betecknas 1 d §,
dels att 1 a och 1 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 c §, av följande lydelse.

1 a §

3

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2�4 kap. och 5 kap. 3

och 15 §§ miljöbalken tillämpas.

1 b §

4

I ett ärende enligt denna lag ska

1. frågan om farleden eller hamnen kan antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken
efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�25 §§ har gjorts, om inte annat föl-
jer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras och information lämnas enligt 6 kap.

28�41, 44 och 45 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas,

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas,

4. Sjöfartsverket och berörda länsstyrelser omfattas av de samråd som ska

ske, och

5. det som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken om länsstyrelse ska gälla den

länsstyrelse inom vars område verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Berörda länsstyrelser ska ta ställning till om miljökonsekvensbeskriv-

ningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken innan beslut fattas om att inrätta,
utvidga eller avlysa allmän farled eller allmän hamn. Beslut i den frågan får
inte överklagas.

I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag ska miljökonse-

kvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas.

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse av 1 c § 1998:868.

3 Senaste lydelse 2010:886.

4 Senaste lydelse 2006:1012.

SFS 2017:959

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:959

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1 c §

Den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 b § och 6 kap.

miljöbalken ska ingå i ett ärende enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet

eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har med-
delats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.