SFS 2018:1414 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn / SFS 2018:1414 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
SFS2018-1414.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning

och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a § lagen (1983:293) om inrättan-
de, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha föl-
jande lydelse.

1 a §2 Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2�4 kap. och 5 kap.
3�5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas. Prövningsmyndigheten ska tillämpa
det som sägs om mark- och miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 §
miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2017:959.

SFS

2018:1414

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.