SFS 2005:186 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn / SFS 2005:186 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
050186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 7 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1983:293) om inrät-

tande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn skall in-
föras en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Sjöfartsverkets beslut om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled eller allmän hamn får överklagas av en sådan ideell förening
som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om
åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avse-
ende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till
rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156,
25.6.2003 s. 17, Celex 32003L0035).

SFS 2005:186

Utkom från trycket
den 19 april 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.