SFS 1998:868 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn / SFS 1998:868 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
980868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1983:293) om in-

rättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

dels

att 1 a och 3 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 b och 1 c §§, av föl-

jande lydelse.

1 a §

3

Vid prövning av ärenden enligt denna lag skall 2�4 kap., 5 kap. 3 §

och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.

1 b §

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i ett ärende enligt denna

lag.

Innan miljökonsekvensbeskrivningen upprättas skall den som avser att in-

leda ett ärende enligt denna lag samråda enligt 6 kap. 4 § första stycket mil-
jöbalken med Sjöfartsverket, berörda länsstyrelser och enskilda.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 4 §
tredje stycket, 5�8 §§ och 10�12 §§ miljöbalken tillämpas. Vad som där fö-
reskrivs om länsstyrelse skall gälla den länsstyrelse inom vars område verk-
samheten huvudsakligen skall bedrivas.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser

innan beslut fattas om att inrätta, utvidga eller avlysa allmän farled eller all-
män hamn. Beslut i fråga om godkännande av miljökonsekvensbeskriv-
ningen får inte överklagas.

I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag skall miljökon-

sekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas.

1 c §

Sjöfartsverket skall med eget yttrande överlämna frågan om inrät-

tande av en allmän farled till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § mil-
jöbalken. Detsamma gäller om regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

3

Senaste lydelse 1991:652.

SFS 1998:868

Utkom från trycket
den 8 juli 1998

background image

2

SFS 1998:868

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av en allmän farled eller allmän
hamn.

3 §

Om det är påkallat med hänsyn till det ändamål som en allmän farled

skall tillgodose, skyddet för hälsan eller miljön eller hushållningen med
mark och vatten och andra resurser, säkerheten i farleden eller i övrigt med
hänsyn till allmänna intressen eller enskild rätt, får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer meddela särskilda föreskrifter om hur den
allmänna farleden skall ordnas och begagnas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om

ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljö-
kvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.