SFS 2004:601 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn / SFS 2004:601 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
040601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 b § lagen (1983:293) om inrät-

tande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn skall ha
följande lydelse.

1 b §

2 En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i ett ärende enligt denna

lag.

Innan miljökonsekvensbeskrivningen upprättas skall den som avser att in-

leda ett ärende enligt denna lag samråda enligt 6 kap. 4 § första stycket mil-
jöbalken med Sjöfartsverket, berörda länsstyrelser och enskilda.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §,
4 § tredje stycket, 5�8, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas. Vad som där
föreskrivs om länsstyrelse skall gälla den länsstyrelse inom vars område
verksamheten huvudsakligen skall bedrivas.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser

innan beslut fattas om att inrätta, utvidga eller avlysa allmän farled eller all-
män hamn. Beslut i fråga om godkännande av miljökonsekvensbeskriv-
ningen får inte överklagas.

I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag skall miljökon-

sekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235.

2 Senaste lydelse 1998:868.

SFS 2004:601

Utkom från trycket
den 22 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.