SFS 2006:1012 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn / SFS 2006:1012 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
061012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 29 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 b § lagen (1983:293) om in-

rättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn skall
ha följande lydelse.

1 b §

2

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i ett ärende enligt denna

lag.

Innan miljökonsekvensbeskrivningen upprättas skall den som avser att in-

leda ett ärende enligt denna lag samråda enligt 6 kap. 4 § första�tredje styck-
ena miljöbalken med Sjöfartsverket, berörda länsstyrelser och enskilda.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §,
4 § första�tredje styckena, 5 § andra stycket, 6�8, 10, 19 och 20 §§ miljö-
balken tillämpas. Vad som där föreskrivs om länsstyrelse skall gälla den
länsstyrelse inom vars område verksamheten huvudsakligen skall bedrivas.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser

innan beslut fattas om att inrätta, utvidga eller avlysa allmän farled eller all-
män hamn. Beslut i fråga om godkännande av miljökonsekvensbeskriv-
ningen får inte överklagas.

I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag skall miljö-

konsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387.

2

Senaste lydelse 2005:576.

SFS 2006:1012

Utkom från trycket
den 11 juli 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.