SFS 2010:886 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn / SFS 2010:886 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
100886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a och 4 a §§ lagen (1983:293)

om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2�4 kap. och 5 kap.

3 § miljöbalken tillämpas.

4 a §

3

Beslut enligt 1 och 2 §§ får överklagas av en sådan ideell förening

eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:868.

3 Senaste lydelse 2008:1348.

SFS 2010:886

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.