SFS 1984:318

840318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:318

Lag

Utkom från trycket

om konltroHavgift vM oIovMg parkering;

den )3juni 1984

utfärdad den 24 maj 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder

parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag
ta ut en avgift (kontrollavgift) o m ett fordon parkerats inom området i strid
mot förbud eller villkor som han ha r beslutat (olovlig parkering).

Kontrollavgift får inte tas ut om övertr ädelsen omfattas av förordnande

enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är belagd med straff
enligt annan författning än brottsbalken.

846

' Prop. 1983/84: 104, TU 25, rskr 31 4.

¬

background image

2 § Med fordon avses i denna lag

SFS 1984:318

1. fordon som är upptagna i bilregistret eller motsvarande utländska

register,

2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagns-, turistvagns-, export­

vagns- eller interimslicens.

Bestämmelserna i denna lag om markägare gäller också den som på

grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att
förbjuda parkering inom området.

3 § Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parke­

ringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skylt­
ningen skall utföras med vägmärken.

4 § Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fast­
ställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Om felparkeringsavgiften har fastställts till olika belopp för skilda delar

av kommunen eller för skilda slag av överträdelser gäller följande. Kon­
trollavgiften f år inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts för
överträdelser av föreskrifter om avgiftsbelagd parkering eller, om sådana
föreskrifter saknas, den lägsta felparkeringsavgift som gäller för den del av

kommunen där den olovliga parkeringen ägde rum.

5 § En ny kontrollavgift får tas ut för vaije påbörjat kalenderdygn som en
olovlig parkering på går. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att
en betalningsuppmaning enligt 8 § fö rsta stycket utställdes till dess att en

ny får utställas.

Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.

6 § Gör markägaren anspråk på kontrollavgift för en olovlig parkering

har han inte rätt att för samma parkering också ta ut parkeringsavgift som
inte betalats.

7 § Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgif­

ten betalas. �garen ansvarar dock inte om omständigheterna gör det

sannolikt att fordonet har frånhänts honom genom brott.

Med fordonets ägare avses

1. den som vid tiden för den olovliga parkeringen var antecknad som

fordonets ägare i något av de register som avses i 2 § första stycket eller

2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 2 §

första stycket 3, den som vid samm a tid i nnehade licensen.

8 § Vill markägar en ta ut kontrollavgift skall han utställa en betalnings­

uppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på

fordonet,

Om kontrollavgiften inte be talas inom den tid som ange tts i uppmaning­

en, skall mark ägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalnings­

ansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkas-
solagen (1974 : 182). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften
senast skall betalas .

847

¬

background image

SFS 1984:318

9 § Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från
den dag då den olovliga parkeringen upphörde.

Talan skall väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen

ägde rum,

10 § Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den

olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kon­

trollavgift, får avgiften inte tas ut.

11 § Har någon genom lagakraftägande dom dömts för gärning som

innefattar olovlig parkering eller godkänt strafföreläggande för sådan gär­

ning får kontrollavgift inte tas ut. Redan erlagd avgift skall betalas tillbaka.

12 § Markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av
förbud eller villkor som avses i denna lag har för ändamålet lämplig

utbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Lagen tillämpas dock inte i fråga

om parkering som på börjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ROINE CARLSSON
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.