SFS 1986:377

860377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:377

om ändring 1 lagen (1984:318) om kontrollavgift vid

utkom Mn trycket

olovlig parkering;

Jejuni i986

utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1984:318) om kontroll­

avgift vid olovlig parkering ska ll ha följande lydelse.

4 § Kontrollavgiften far inte överstiga den felparkeringsavgift som fast­

ställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparke ringsavgift.

Om felparkeringsavgiften har fastställts till olika b elopp för skilda delar

av kommunen eller för skilda slag av överträdelser, får den kontrollavgift
som tas ut för en olovlig parkering inte överstiga den felparkeringsavgift
som har fastställts för det aktuella slaget av felparkering i den del av

kommunen där den olovliga parkeringen ägde rum.

Prop. 1985/86; 106, TU 24, rskr. 286.

721

¬

background image

SFS 1986:377

Denna lag träder i Ic raft den I juli 1986.1 fråga om olovlig parkering som i.

ägt rum före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

'''

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

'

'tJ

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.