SFS 1988:1181

881181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1181

Utkom från trycket

den 8 december 1988

Lag

om ändring i la gen (1984:318) om kontrollavgift vid

olovlig parkering;

utfärdad den 1 dece mber 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1984:318) om kontroll­

avgift vid o lovlig parkering skall ha följ ande lydelse.

7 § Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt for att kontrollavgif­

ten betalas. �garen ansvarar dock inte om omständigheterna gör det
sannolikt att fordonet har frånhä nts honom genom brott.

Med fordonets ägare avses

1. den som vid tiden for den olov liga parkeringen var antecknad som

fordonets ägare i n ågot av de register som avses i 2 § första stycket eller den

som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden för överträ­

delsen,

2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som ange s i 2 §

första stycket 3, den s om vid sam ma tid innehade lic ensen.

Denna lag tr äder i kra ft den 1 jan uari 1989.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

Prop. 1988/89:6. TU2, rskr. 9.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.