SFS 2001:566 Lag om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering / SFS 2001:566 Lag om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
010566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1984:318) om kontroll-

avgift vid olovlig parkering skall ha följande lydelse.

2 §

Med fordon avses i denna lag

1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska

register,

2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens.
Bestämmelserna i denna lag om markägare gäller också den som på grund

av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parke-
ring inom området.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

SFS 2001:566

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.