Lag (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1985:126
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:853
Länk: Länk till register

SFS nr:

1985:126
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1985-03-14
Ändrad: t.o.m. SFS

2000:853
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Regeringen får meddela föreskrifter för att tillvarata svenska intressen i internationell sjöfart,
   1. om transporter med svenska fartyg till eller från en främmande stat utsätts för diskriminering i jämförelse med transporter med andra fartyg,
   2. om en främmande stat eller ett företag hemmahörande i en sådan stat i övrigt vidtar eller förbereder åtgärder som är eller kan vara till skada för svensk sjöfart eller
   3. om det behövs på grund av Sveriges åtaganden i överenskommelser om ömsesidigt skydd av sjöfartsintressen.

2 §   Föreskrifter enligt 1 § får avse
   1. förbud för näringsidkare att ingå avtal om befraktning av eller transport med fartyg som är registrerade i den främmande staten eller inskränkning i rätten att ingå sådana avtal,
   2. förbud för innehavare av svensk hamn att låta fartyg som är registrerade i den främmande staten anlöpa hamnen eller inskränkning i hamninnehavarens rätt att låta sådana fartyg anlöpa hamnen eller
   3. förbud för näringsidkare att låta svenska fartyg utan särskilt tillstånd anlöpa hamnar i den främmande staten eller att ställa svenska fartyg till förfogande för den främmande staten eller företag i denna.

3 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Åtal får väckas endast efter förordnande av regeringen. Lag (2000:853).
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.