SFS 1985:126

850126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:126

om åtgärder till skydd för svensk sjöfart;

utkom från trycket

den 26 mars 1985

utfärdad den 14 mars 198 5.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs följande.

1 § Regeringen får meddela föreskrifter för att tillvarata svenska intres­

sen i internationell sjöfart,

1. om tra nsporter med svenska fartyg til! eller från en främmande stat

utsätts för diskriminering i jämförelse med transporter med andra fartyg,

2. om en främmande stat eller ett företag hemmahörande i en sådan stat

1 övrigt vidtar eller förbereder åtgärder som är eller kan vara till skada för

svensk sjöfart eller

3. om det behövs på grund av Sveriges åtaganden i överenskommelser

om ömsesidigt skydd av sjöfartsintressen.

2 § Föreskrifter enligt 1 § får avse

1. förbud för näringsidkare att ingå avtal om befraktning av eller trans­

port med fartyg som är registrerade i den främmande staten eller inskränk­
ning i rätten att ingå sådana avtal,

2. förbud för innehavare av svensk hamn att låta fartyg som är registre­

rade i den främmande staten anlöpa hamnen eller inskränkning i hamninne­
havarens rätt att låta sådana fartyg anlöpa hamnen eller

3. förbud för näringsidkare att låta svenska fartyg utan särskilt tillstånd

anlöpa ham nar i d en främmande staten eller att ställa svenska fartyg till

förfogande för den främmande staten eller företag i denna.

3 § Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med st öd av
denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader. �&tal får väckas
endast efter förordnande av regeringen.

' Prop. 1984/85: 95, TU 8. rskr 144.

235

¬

background image

SFS 1985:126

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985, då lagen (1967:603) om åtgärder

mot diskriminering i internationell sjöfart skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

CURT BOSTR�M

(Kommunikationsdepartementet)

I-!
i

r :

1,
T'

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.