SFS 2000:853 Lag om ändring i lagen (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart / SFS 2000:853 Lag om ändring i lagen (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart
000853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:126) om åtgärder till
skydd för svensk sjöfart;

utfärdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1985:126) om åtgärder

till skydd för svensk sjöfart skall ha följande lydelse.

3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som

har meddelats med stöd av denna lag döms till böter eller fängelse i högst
sex månader. �&tal får väckas endast efter förordnande av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12.

SFS 2000:853

Utkom från trycket
den 21 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.