SFS 1986:371

860371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:371

om flyttn�0iig av fartyg i allmän hamn;

utkom från trycket

den 16juni 1986

Utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Ett fartyg i allmän hamn får flyttas av hamninnehavaren, om fartyget

hindrar ham nens behöriga nyttjande eller varaktigt ligger på ett sätt som

strider mot gällande föreskrifter.

2 § En flyttning får inte genomföras förrän fartygets ägare har underrät­
tats och fått skäligt rådrum att själv flytta fartyget. Underrättelsen skall
innehålla uppgifter om kostnadsansvaret enligt 5 § och om möjligheterna
att sälja och skaffa bort fartyget enligt 7-9 §§.

Prop. 1985/86: 122, TU 25, rskr. 328.

711

¬

background image

SFS 1986:371

Om saken brådskar, far fartyget flyttas utan att vad som sägs i för sta

stycket har iakttagits. �garen skall dock så snart som möjligt u nderrättas

om flyttningen.

Finns det en särskild redare, kan denne underrättas i stället för ägaren.

Har ägaren eller redaren underrättats, gäller det också gentemot den som
träder i han s ställe.

3 § En underrättelse skall delges den som den riktar sig till. Vid kungö-

relsedelgivning gäller, i stället för vad som föreskrivs i 17 § delgivning sla­

gen (1970:428), att underrättelsen skall kungöras i Post - och Inrikes Tid­

ningar och i de av sjöfartsverket utgivna Underrättelser för sjöfarande

samt anslås på fartyget. Detta förfarande får tillämpas också för delgivning

med en ägare eller redare som är okänd.

4 § Flyttningen och den fortsatta förvaringen av fartyget skall ske med
omsorg så att onödig skada eller olägenhet inte uppkommer.

5 § En ägare eller redare som har delgetts underrättelse är skyldig att
ersätta hamninnehavaren hans kostnader för fartygets flyttning och fort­
satta förvaring samt för underrättelsen. Detta gäller dock inte om fartyget

hade frånhänts ägaren genom brott.

�r både ägaren och redaren betalningsskyldiga, svarar de solidariskt.

Detsamma gäller i fråga om betalning sskyldighet som åvilar delägarna i ett
partrederi.

6 § I fråga om fartyg som är införda i skepps- eller båtregistret enligt 2 §
sjölagen (1891:35 s. 1) eller i motsvarande utländskt register skall vid
tillämpningen av denna lag den som är antecknad i registret anses som

ägare. Har ett förvärv av skepp skrivits in i skep psregistret med stöd av
14 § tredje stycket första meningen sjölagen, anses förvärvaren som ägare.

Vad s om sägs om ett fartygs ägare gäller i övrigt innehavaren i fråga om

fartyg som innehas på grund av förvärv med förbehåll om återtäganderätt.

7 § Hamninnehavaren har rätt att hålla kvar fartyget till säkerhet för sin
fordran på ersättning för de kostnader som avses i 5 §.

Om inte kostnaderna betalas eller säkerhet ställs, får fartyget säljas när

tre månader förflutit sedan det flyttades. �garen skall dock alltid ha

delgetts underrättelse och tre månader ha förflutit därefter. Har talan

väckts i en fråga som rör hamninnehavarens fordran, får försäljning inte

ske förrän en skälig tid har förflutit efter det att tvisten slutligt avgjordes.

8 § Försäljning skall göras med omsorg. Den får ske under hand eller på

offentlig auktion. Skall auktion äga rum skall ägaren, om det är möjligt, i
god tid ges besked om tid och plats för auktionen.

Om försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnaderna över­

stiger hamninnehavarens fordran, skall överskottet betalas ut till fartygets
ägare, såvida det inte betalas till någon anna n som har bättre rätt till de t
eller sätts ned enligt lagen (1927: 56) om nedsättning av pengar hos myndig­

het.

7)2

¬

background image

§ Om ett fartyg uppenbarligen saknar försäljningsvärde, far det skaffas

SFS 1986:371

^bört i st ället för att flyttas eller säljas. Detta får ske tidigast tre månader

' efter det att ägaren underrättades enligt 2 §. Har fartyget flyttats, får det

inte skaffas bort tidigare än som följer av 7 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

SVEN HULTERSTR�M
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.