SFS 1987:775

870775.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:775

Utkom från trycket

den 7 juli 1987

1882

Lag

^

,

om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i

allmän hamn;

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 6 § lagen (19 86:371) om flyttning

av fartyg i allmän hamn skal! ha följande lydelse.

6 § I fråga om fartyg som är införda i ske ppsregistret, båtregistret eller

fritidsbåtsregistret enligt 2 § an dra stycket sjölagen (1891:35 s. 1) eller i

Prop. 1986/87: 121, KrU 22, rskr. 347 .

⬢y

I

¬

background image

varande utländskt register skall vid tillämpningen a v denna lag den

SFS 1987:775

\

är antecknad i registret anses som ägare. Har ett förvärv av skepp

^Irivits in i skeppsregistret med stöd av 14 § tredje stycket första mening-

sjölagen, anses förvärvaren som ägare. Vad som sägs om ett fartygs

⬢ ägare gäller i övrigt innehavaren i fråga om fartyg som innehas på grund av

Bl förvärv med förbehåll om återtaganderätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

'i

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

^

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.