SFS 1992:1656

921656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1656

om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i

Utkom från trycket

allmän hamn;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1986; 371) om flyttning

av fartyg i allmän hamn skall ha följande lydelse.

6

I fråga om fartyg som är införda i skepps- eller båtregistret enligt 2 §

andra stycket sjölagen (1891:35 s. 1) eller i motsvarande utländskt register
skall vid tillämpningen av denna lag den som är antecknad i registret anses
som ägare. Har ett förvärv av skepp skrivits in i skeppsregistret med stöd
av 14 § tredje stycket första meningen sjölagen, anses förvärvaren som
ägare. Vad som sägs om ett fartygs ägare gäller i övrigt innehavaren i fråga
om fartyg som innehas på grund av förvärv med förbehåll om återtagande-

rätt.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders lacobseus
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1992/93:102, bet. 1992/93: TU 10, rskr. 1992/93:108.

^ Senaste lydelse 1987:775.

122-SFS 1992

3873

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.