SFS 1994:1027 Lag om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn / SFS 1994:1027 Lag om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
SFS 1994_1027 Lag om ändring i lagen (1986_371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i
allmän hamn;

SFS 1994:1027
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1986: 371) om flyttning

av fartyg i allmän hamn skall ha följande lydelse.

6 §2 I fråga om fartyg som är införda i skepps- eller båtregistret enligt

1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009) eller i motsvarande utländskt

register skall vid tillämpningen av denna lag den som är antecknad i
registret anses som ägare. Har ett förvärv av skepp skrivits in i skeppsre-
gistret med stöd av 2 kap. 4 § tredje stycket första meningen sjölagen, anses
förvärvaren som ägare. Vad som sägs om ett fartygs ägare gäller i övrigt
innehavaren i fråga om fartyg som innehas på grund av förvärv med
förbehåll om återtaganderätt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Senaste lydelse 1992: 1656.

2139

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.