SFS 2010:1946 Lag om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn / SFS 2010:1946 Lag om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
101946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av
fartyg i allmän hamn;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1986:371) om flyttning

av fartyg i allmän hamn ska ha följande lydelse.

3 §

En underrättelse ska delges den som den riktar sig till. Vid kungörelse-

delgivning gäller, i stället för vad som föreskrivs i 48�50 §§ delgivnings-
lagen (2010:1932), att underrättelsen ska kungöras i Post- och Inrikes Tid-
ningar och i de av Sjöfartsverket utgivna Underrättelser för sjöfarande samt
anslås på fartyget. Detta förfarande får tillämpas också för delgivning med
en ägare eller redare som är okänd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1946

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.