SFS 2012:213 Lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. / SFS 2012:213 Lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
120213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

2

Parkeringsvakter förordnas av kommunen.

Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos
1. kommunen,
2. andra kommuner,
3. kommunala parkeringsaktiebolag,
4. sådana kommunala trafikaktiebolag som inom kommunen bedriver

linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

5. sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om

bevakningsföretag.

Som ett förordnande enligt första stycket ska också anses ett beslut av

kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 1998:502.

SFS 2012:213

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.