SFS 2007:450 Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

SFS 2007:450

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid
tunnelbana och spårväg;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 24 § lagen (1990:1157) om säker-

het vid tunnelbana och spårväg

2

skall ha följande lydelse.

24 §

3

Om det inträffar en olycka vid användningen av ett fordon på en

spåranläggning och olyckan medför att minst en person avlider eller minst
fem personer blir allvarligt skadade eller att fordonet, spåranläggningen,
egendom som inte transporteras med fordonet eller miljön får omfattande
skador, skall den som driver verksamheten rapportera det inträffade till till-
synsmyndigheten. Denne skall också rapportera, när det funnits någon all-
varlig fara för att en sådan olycka skulle inträffa eller när något har hänt som
tyder på ett väsentligt fel hos fordonet, spåranläggningen eller trafikled-
ningen eller på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

Regeringen får föreskriva att rapportering av händelser som är av bety-

delse för spårtrafikens säkerhet skall ske också i andra fall än som anges i
första stycket.

Om undersökning från säkerhetssynpunkt av olyckor och andra händelser

som berör spårtrafiken finns bestämmelser i lagen (1990:712) om undersök-
ning av olyckor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176.

2

Lagen omtryckt 1996:736.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:518.

3

Senaste lydelse 2004:518.

SFS 2007:450

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.